دانلود سمینار تاریخچه نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

ارسال شده در: تمرین و سوالات دانشجویی | ۰

دانلود سمینار تاریخچه نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۵

 

دانلود سمینار کارشناسی ارشد کامپیوتر – درس یادگیری ماشین

تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

دانلود تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

مقدمه:
تعریفهای گوناگونی که درباره یادگیری انجام گرفته نشان می‌دهند که هنوز تعریف جامع و یکدستی که برای همه روان‌شناسان با نظریه‌های مختلف پذیرفتنی باشد به دست نیامده است. اما بسیاری از روان‌شناسان و پرورشکاران معتقدند که «یادگیری تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید می‌آید». در این تعریف مهمترین واژه‌ای که نظر را به خود جلب می‌کند واژه تغییر است. زیرا رفتار فرد در زمانی که چیزی نیاموخته با زمانی که آن چیز را، آموخته است تفاوت دارد.
واژه مهم دیگر رفتار  است. زیرا تغییر رفتار با ابعاد بدنی مانند طول و عرض و قد و وزن بدنی ارتباط ندارد، بلکه بیشتر معلوم یادگیری است، نه دگرگونیهای بدنی.با توجه به نکته‌های یاد شده مشاهده می‌شود که دگرگونیهای ناشی از رشد طبیعی، بازتابها، پاسخهای خستگی، تاثیر داروها از نوع یادگیری نیستند. همچنین، دگرگونیهایی که نتوانند تغییری در رفتار داشته باشند یادگیری به شمار نمی‌آیند. مانند زمانی که تجربه یا اندیشه‌ای، احساس یا طرز فکر ما را تغییر می‌دهد. اما هیچ‌گونه اثر آشکاری در رفتار ندارد. هیلگارد روان‌شناس معروف، گرچه یادگیری را دارای دو جنبه نهان (نظری) و نمایان (کارنمودی) می‌داند، ولی تصریح می‌کند که یادگیری فقط از جنبه نمایان یا عملکردی آن حاصل می‌شود.
از سوی دیگر روان‌شناسانی هستند که یادگیری از دگرگونیهای نسبتاً پایدار در توانایی، گرایش یا ظرفیت پاسخ‌دهی عنوان کرده‌اند. با این تعریف مشاهده می‌شود که یادگیری پیش از تغییر رفتار پدید می‌آید. البته موجود زنده زمانی می‌تواند پاسخ لازم را بدهد که توانایی و ظرفیت دادن پاسخ را دارا باشد. بسیار اتفاق افتاده است که معلم موضوعی مانند حل مساله را می‌خواهد به شاگرد بیاموزد که مشهود نیست. انسان فقط نتیجه اندیشیدن یا حل مساله را مشاهده می‌کند، نه فرایندهای ظاهری آنها را. در این مورد علاقه معلم این است که شاگرد توانایی و استعداد انجام دادن رفتار را به نحو خاصی پیدا کند تا رفتار نمایان و معینی را. ممکن است ادعا شود که حل مساله عبارت از یک رشته الگوهای پاسخ‌دهی مشخص است و پاسخها نهان هستند تا نمایان. اما در حقیقت وقتی شاگرد جیزی می‌آموزد فقط رفتارش تغییر نمی‌یابد، بلکه استعداد پاسخ دادن او در اوضاع و احوال آینده نیز تغییر پیدا می‌کند.
با توجه به موارد بالا تا اینجا روشن شد که یادگیری دارای دو تعریف است:
یکی به تغییر رتفار نمایان و دیگری به استعداد یا توانمندی در پاسخ دادن اختصاص می‌یابد. اما روان‌شناسان عصب‌گرا یادگیری را تغییر در ساختار فیزیولوژی اعصاب می‌دانند که از استعداد ابزار پاسخ پدید می‌آید. دکتر هب یک رشته بررسیهایی درباره کارکرد اعصبا مرکزی در رابطه با یادگیری به مضمون زیر انجام داده که در خور اهمیت است:
یادگیری، فرایند ایجاد سیر یا مدار عصبی نسبتاً پایدار از طریق فعالیت خود به خود در مدارهای موجود است. وقتی فعالیتی صورت می‌گیرد حالت تغییر در ساخت سلولها و مدارهای عصبی ایجاد می‌شود و پاسخ مربوط به اثر برانگیختگی و تکرار به آسانی دریافت می‌شود.با ملاحظه تعریفهای سه‌گانه بالا درباره یادگیری، مورد اول و دوم در بررسیهای روان‌شناسی امروزی دارای اهمیت بیشتری است، اما مورد سوم از اعتبار علمی خاصی برخوردار است.
کلمات کلیدی:

یادگیری ماشین

یادگیری در انسان

نظریه های یادگیری

مسایل یادگیری در انسان

فهرست مطالب

۱- زمینه و پیشینه نظریه های یادگیری۴

۱-۱٫ شناخت و زمینه‌های یادگیری۴
۱-۱-۱٫ اهمیت یادگیری۴
۱-۱-۲٫ ماهیت یادگیری۵
۱-۱-۳٫ تعریف یادگیری۶
۱-۲٫ بنیاد فلسفی نظریه‌ها۷
۱-۲-۱٫ خردگرایی۸
۱-۲-۲٫ تجربه‌گرایی۱۰
۱-۳٫ پیشینه نظریه‌های یادگیری۱۱
۱-۳-۱٫ نظریه لوح سفید۱۱
۱-۳-۲٫ نظریه شکوفایی طبیعی۱۳
۱-۳-۳٫ نظریه اندریافت۱۴
۱-۳-۴٫ نظریه ساخت‌گرایی۱۶
۱-۳-۵٫ نظریه کارگردگرایی۱۸

۲٫ نظریه‌های تداعی‌گرایی۲۱

۲-۱٫ نظریه وابسته‌گرایی ثورندایک۲۲
۲-۱-۱٫ قانونهای یادگیری ثورندایک۲۴
۲-۱-۲٫ قانونهای اصلی ثورندایک۲۵
۲-۱-۳٫ قانونهای فرعی۲۶
۲-۱-۴٫ بررسی و ارزشیابی نظریه وابسته‌گرایی۲۷
۲-۱-۵٫ هوش از دیدگاه ثورندایک۲۸
۲-۲٫ نظریه بازتابی۳۰
۲-۲-۱٫ پدیده شرطی شدن۳۱
۲-۳٫ نظریه رفتارگرایی واتسن۳۴
۲-۳-۱٫ چگونگی رفتارگرایی۳۴
۲-۳-۲٫ نقش محیط۳۵
۲-۳-۳٫ انسان از نظر واتسن۳۵
۲-۳-۴٫ شرطی شدن هیجانها۳۶
۲-۳-۵٫ سخن‌گویی از دیدگاه واتسن۳۶
۲-۳-۶٫ یادگیری از نظر واتسن۳۷
۲-۴٫ نظریه کاهش سایق۳۹
۲-۴-۱٫ یادگیری برای بقاء۳۹
۲-۵٫ یادگیری انتظاری۴۰
۲-۵-۱٫ یادگیری نهایی۴۳
۲-۵-۲٫ مسائل یادگیری۴۳
۲-۶٫ نظریه کمّی اسپنس۴۴
۲-۶-۱٫ ماهیت نظریه یادگیری اسپنس۴۴
۲-۶-۲٫ رفتار یکپارچه۴۶
۲-۶-۳٫ چگونگی سازه‌ها۴۶
۲-۶-۴٫ تعیین‌کننده‌های رفتار۴۷
۲-۶-۵٫ یادگیری از دیدگاه اسپنس۴۹
۲-۶-۶٫ شرطی شدن کلاسیک۵۰
۲-۶-۷٫ ماهیت شرطی شدن ابزاری۵۰
۲-۶-۸٫ یادگیری افتراقی۵۲

۳٫ نظریه های شناخت‌گرایی۵۴

۳-۱٫ نظریه یادگیری گشتالت۵۵
۳-۱-۱٫ چگونگی و اهمیت گشتالت۵۵
۳-۱-۲٫ پدیده فای یا ادراک حرکت۵۷
۳-۱-۳٫نقش تصویر و زمینه۵۸
۳-۱-۴٫ قانونهای سازماندهی۵۹
۳-۱-۵٫  نظریه اثر۶۳
۳-۱-۶٫ یادگیری از دیدگاه گشتالت۶۴
۳-۱-۷٫ اهمیت ادراک۶۵
۳-۱-۸٫ یادگیری و حل مساله۶۶
۳-۲٫ نظریه شناخت‌شناسی تکوینی۶۸
۳-۲-۱٫ چگونگی مراحل رشد۶۸
۳-۲-۲٫ دوره اول : حسی و حرکتی۶۹
۳-۲-۳٫ دوره دوم : قبل از عملیات عینی۷۰
۳-۲-۴٫ دوره سوم : عملیات عینی۷۳
۳-۲-۵٫ دوره چهارم : عملیات صوری۷۷
۳-۲-۶٫ یادگیری از دیدگاه پیاژه۷۹
۳-۳٫ نظریه یادگیری اکتشافی۸۲
۳-۳-۱٫ چگونگی یادگیری۸۲

۴٫ نظریه‌های یادگیری اجتماعی۸۵

۴-۱٫ چگونگی یادگیری اجتماعی۸۵
۴-۲٫ پیشینه نظریه‌های یادگیری اجتماعی۸۶
۴-۳٫ نظریه یادگیری اجتماعی بندورا۸۸
۴-۳-۱٫ چهارچوب ادراکی۸۸
۴-۳-۲٫ اهمیت تقلید در یادگیری۹۱
۵٫ مراجع۹۵

دانلود تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

پشتیبانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *