دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها در هنگام زلزله

ارسال شده در: دانلود رایگان | ۰

دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها در هنگام زلزله

غالبا پی ها در ساختگاه هایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزش یا روانگرایی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند.

گسلها در مواقعی که نیروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمین بیش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آیند. در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، اطلاعات زیر ضروری است:

 • درجه فعالیت گسل بر اساس سن آخرین حرکت گسل
 • نوع گسل بصورت امتداد لغز، عادی، معکوس
 • جهت حرکت گسل در ارتباط با هندسه و موقعیت ساختمان
 • اندازه جابجایی های قائم و افقی بر مبنای سطح خطر انتخابی برای زلزله
 • طول و عرض منطقه خردشده گسلی

بررسی ها بر اساس شواهد گسیختگی ها در حین زلزله نشان می دهد که عوامل زیر بصورت جداگانه و یا توام می تواند باعث خرابی پی ها گردد:

 • مشکلات مربوط به مقاومت برشی: ناشی از اضافه برآورد مقاومت برشی، کاهش مقاومت برشی بر اثر وقوع روانگرایی و کاهش مقاومت رسهای حساس بر اثر وقوع زلزله می باشد.
 • بارهای سازه ای اضافی و شرایط اعمال تنش بیشتر حاصل از بارهای زلزله: بدین صورت که با اعمال بار جانبی حاصل از زلزله و تحمیل کشش و فشار بر پی، بارها و تنشهایی بیشتر بر پی اعمال می گردد که خود آنها می تواند باعث مشکلات توان باربری گردد.
 • تغییرات در وضعیت سایت: بر اثر وقوع زلزله ممکن است سطح آب زیرزمینی و فشار آب منفذی تغییر کرده و جابجاییهای سطحی رخ دهد.

با در نظر گرفتن بارهای زلزله در طراحی به روش تنشهای مجاز، افزایش ۳۳ درصد مقاومت مصالح و یآ توان باربری مجاز خاک توصیه می شود. رعایت این دستورالعمل در موارد زیر صادق است:

 • بستر متشکل از توده سنگها باشد که پس از وقوع زلزله سالم و دست نخورده باقی بماند.
 • بستر از خاکهای متراکم یا خیلی متراکم تشکیل شده باشد.
 • بستر از خاکهای پیش تحکیم یافته رس و یا خاکهای رس از نوع سفت تا سخت باشد

جهت دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *