دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک

ارسال شده در: تمرین و سوالات دانشجویی | ۰

دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک

  • عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارت (در تهران)
  • رشته : حسابداری
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : ۱۷۷ کیلو بایت
  • تعداد صفحات فایل : ۸۵
  • قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان
جهت خرید اینجا کلیک کنید

چکیده:
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟

روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی ۲۱۰ پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.

همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط وبخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح وفعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.

کلمات کلیدی: حسابداری، معوقات بانکی، معوقات بانک تجارت، تاریخچه بانکداری در ایران، تسهیلات بانکی

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..۲
بیان مسئله………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..۵
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۶
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۷
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….۷
قلمرومکانی تحقیق……………………………………………………………………….۸
مفاهیم یا اصطلاحات کاربردی………………………………………………………….۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانکداری………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بانکداری و بانک مرکزی در جهان………………………………………….۱۶

تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….۱۷
ملی شدن بانک ها……………………………………………………………………….۱۷
تاریخچه بانک تجارت…………………………………………………………………..۱۹
مفاهیم بانک تجارت…………………………………………………………………….۲۲
نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..۲۲
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………۲۳

فعالیت های بانکداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………۲۴
اهداف نظام بانکی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی…..۲۵
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..۲۶
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….۲۷
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانکی در ایران…………………………..۳۴
انواع نظارت در سیستم بانکی…………………………………………………………۳۵
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش۴۰
انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….۴۲

طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..۴۴
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول …………………………………….۴۶
ارکان تعیین کننده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول…………………………………۴۶
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول…………………………۴۷
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشکوک الوصول ………………………………۴۷
مسائل بانکداری در کشورهای در حال توسعه……………………………………….۴۹

فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………۵۳
روش تحقیق…………………………………………………………………………….۵۴
جامعه آماری …………………………………………………………………………..۵۴
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..۵۴
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..۵۴
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..۵۵
معرفی الگو…………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………۶۱
تاًثیر میزان تسهیلات بانکی …………………………………………………………..۶۸

تاًثیر نوع تسهیلات بانکی………………………………………………………………۶۹
تاًثیر سنین در یافت کنندگان تسهیلات…………………………………………………۷۰
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات…………………………………….۷۱
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….۷۲
الگوی حاصل………………………………………………………………………….۷۳

فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۵
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….۷۷
پیشنهادها……………………………………………………………………………….۷۸
فهرست منابع …………………………………………………………………………۸

فهرست جداول
جدول ۱-۱:تعداد پرسنل بر اساس مدرک تحصیلی…………………………………….۸
جدول ۲-۱: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………۸
جدول ۱-۲: بانک های ادغامی ………………………………………………………..۲۰
جدول ۲-۲: نظارت بر فعالیت های بانکداری در ایران …………………………….۳۵
جدول ۳-۲: کاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..۳۹
جدول ۴-۲: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
نوع تسهیلات اعطایی برای بانک ها………………………………………………….۴۵
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..۶۲
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….۶۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..۶۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………۶۵
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..۶۶
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی سنین دریافت کنندگان تسهیلات ……………………….۶۷
جدول ۷-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانکی…………………………….۶۸
جدول ۸-۴: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانکی……………………………..۶۹
جدول ۹-۴: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت کنندگان تسهیلات………………..۷۰
جدول ۱۰-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت کنندگان تسهیلات..۷۱
جدول ۱۱-۴: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….۷۲

فهرست نمودارها
نمودار۱-۴:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۲
نمودار۲-۴: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..۶۳
نمودار۳-۴: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۴
نمودار۴-۴: میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی………………….۶۵
نمودار۵-۴: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت کنندگان…………………………………۶۶
نمودار۶-۴: میزان سنین دریافت کنندگان تسهیلات…………………………………۶۷
پشتیبانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *