زیبایی شناسی و تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

۱۳۹۶/۰۱/۳۰
نويسنده:

زیبایی شناسی و تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۴۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲۲

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری

زیبایی شناسی و بررسی تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

(قاجار و اوایل پهلوی)

زیبایی شناسی و تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

 

چکیده: 

از دوران نوسنگی در پی دست کشیدن انسان از تردد و اقامت و سکونت در یک محل نخستین خانه ها ساخته شد و میتوان گفت در دوران گردآوری غذا به علت ایجاد محل هایی برای ذخیره غذا چون نوعی ساختن در آن رعایت می شد معماری آغاز گردید و انسان با ایجاد نخستین سرپناه های ساده گام های اولیه معماری به مفهوم متداول آن که ایجاد فرم در فضاست ر ابرداشت و تقریبا از همین زمان بود که انسان در کیفیتهای کاربردی و در چگونگی های شکلی فضای آن به اندازه توان خود مداخله کرد و انواع همین انگیزه ها بود که بسیاری از کسان را به ایجاد نقوش بر دیوارهای بنایی که پدید می آوردند واداشت و تزئین قسمت های مختلف یک بنا توانست به عنوان زمینه ساز بیشترین امکان بروز خلاقیت فردی باشد و از این طریق است که میتوان به بازشناسی خواسته انسان در اثرگذاری بر محیط مصنوع از راه گزینش و جا دادن علائم و یا نقوشی که کاربردی «بیانی» و گاه می تواندن نقش نمادهای فرهنگی و قومی را ایفا کنند دست پیدا کرد.

تمایل انسان به زیبایی در او یک احساس رضایت به وجود می اورد و همین مسئله است که انسان را به ساختن فضاهایی وا می دارد که با همسانی با طبیعت و نزدیکی به اصل فطری اش خستگی جسمانی و درماندگی های روحی اش را به باد فراموشی می سپارد. مفهوم زیبایی در قرن ۱۴ هحری دارای بعد روانی می شود بدین ترتیب که بیننده خود نیز جزئی از فرایند به حساب می آید و در اصل، بیننده و وضع روحی و قضاوت او در فرایند ادراک زیبایی نقش اصلی پیدا می کند و این مسئله ای است که امروزه کمتر توجهی به آن نمی شود. ما باید با نگاه به آیینه پشت به جلو برانیم و با در نظر گرفتن آنچه که در گذشته داشته ایم و سرمشق قرار دادن آنها از سردرگمی که امروزه به آن دچار هستیم رهایی یابیم.

این تحقیق نظری می باشد و با بررسی خانه های قاجار و پهلوی سعی در نشان دادن شرایط معماری آن دوره دارد.

کلمات کلیدی:

معماری

تزیینات معماری

تزیینات معماری مسکونی ایران

تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

فهرست مطالب

چکیده.

مقدمه.

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                          

۱-۱عنوان۱

۱-۲بیان مسئله۱

۱-۳هدف و ضرورت۲

۱-۴فرضیه و سئوالات۳

۱-۵روش شناسی تحقیق۴

 

فصل دوم: مروری بر معماری تزیینی

۲-۱مروری برپیشینه معماری و تزیینات۵

۲-۱-۱تزیینات معماری ایران باستان۹

۲-۱-۲تزیینات معماری دوره اسلامی۲۱

 

فصل سوم: معماری : فضا،محیط و مسکن

۳-۱تعریف معماری۳۲

۳-۱-۱فضای معماری۳۶

۳-۱-۲محیط ورفتار انسان۳۸

۳-۲مسکن۴۳

۳-۲-۱خانه های نخستین در ایران۴۵

۳-۲-۲ریشه به کار گیری تزیینات در فضای مسکونی۵۰

۳-۳ویژگی معماری قاجار۵۵

۳-۴ویژگی معماری پهلوی۶۴

۵-۳شیوه های طراحی معماری قاجار و پهلوی۷۲

 

فصل چهارم: تزیینات : تزیینات خانه های قاجار و پهلوی

۴-۱تزیینات۷۶

۴-۱-۱تزیینات از لحاظ شکل۸۰

۴-۱-۲تزیینات از لحاظ مواد و مصالح۸۸

۴-۲تزیینات معماری قاجار۱۱۷

۴-۳تزیینات معماری پهلوی۱۲۶

۴-۴نمونه های خانه های قاجار و پهلوی۱۳۰

 

فصل پنجم: زیبایی شناسی: روان انسان، فضای مسکونی

۵-۱زیبایی۱۵۴

۵-۱-۱ مفهوم زیبایی در طول زمان۱۵۶

۵-۱-۲نظریه های زیبایی شناسی۱۵۸

۵-۲تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی۱۶۳

تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری ۱۶۹

منابع و مأخذکتاب۱۷۷

منابع و مأخذ مقاله ۱۸۱

منابع و مأخذ پایان نامه۱۸۳

منابع و مأخذ عکس۱۸۴

 فهرست منابع تصاویر فصل چهارم

تصویر ۴-۴-۱ ، خانه قوام الدوله . نگارنده.

تصویر ۴-۴-۲ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر۴-۴-۳ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر ۴-۴-۴ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر ۴-۴-۵ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر ۴-۴-۶ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر ۴-۴-۷ ، خانه قوام الدوله. همان.

تصویر ۴-۴-۸ ، خانه قوام الدوله . همان.

تصویر ۴-۴-۹ ،خانه قوام السلطنه ، سایت میراث فرهنگی .

تصویر ۴-۴-۱۰ ، خانه قوام السلطنه. همان .

تصویر ۴-۴-۱۱ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر ۴-۴-۱۲ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر ۴-۴-۱۳ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر ۴-۴-۱۴ ، خانه قوام السلطنه. نگارنده.

تصویر ۴-۴-۱۵ ، خانه مشیرالدوله ، سایت میراث فرهنگی.

تصویر ۴-۴-۱۶ ، خانه مشیرالدوله.  همان .

تصویر ۴-۴-۱۷ ، خانه امام جمعه ، نگارنده .

تصویر ۴-۴-۱۸ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۱۹ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۱۹/۱ ، خانه امام جمعه . همان.

تصویر ۴-۴-۱۹/۲ ، خانه امام جمعه . همان.

تصویر ۴-۴-۱۹/۳ ، خانه امام جمعه . همان.

تصویر ۴-۴-۲۰ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۱ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۲ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۳ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۴ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۵ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۶ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۷ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۸ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۲۹ ، خانه امام جمعه . همان .

تصویر ۴-۴-۳۰ ، خانه ابریشمی. غضبانپور، جاسم ، ۱۳۷۰ .

خانه ایرانی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، ص ۸۲

تصویر ۴-۴-۳۱ ، همان ، ص ۸۳ .

تصویر ۴-۴-۳۲ ، خانه اجاق بیات . همان ، ص ۴۵٫

تصویر ۴-۴-۳۳ ، خانه اجاق بیات .همان ، ص ۴۵٫

تصویر ۴-۴-۳۴ ، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰٫

تصویر ۴-۴-۳۵ ،، خانه آصف یزدی . همان ، ص ۵۰٫

تصویر ۴-۴-۳۶ ، خانه قلعی . همان ، ص ۴۲٫

تصویر ۴-۴-۳۷ ، خانه دارویی . همان ، ص ۱۱۳٫

تصویر ۴-۴-۳۸ ، خانه سمیعی . همان ، ص ۷۹٫

تصویر ۴-۴-۳۹ ، خانه سمیعی .همان ، ص ۷۸٫

تصویر ۴-۴-۴۰ ، خانه شهشهانی . همان ، ص۲۰۵٫

تصویر ۴-۴-۴۱ ، خانه شهشانی . همان ، ص ۲۰۶٫

تصویر ۴-۴-۴۲ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۸٫

تصویر ۴-۴-۴۳ ، خانه ملک التجار . همان ، ص ۱۵۹ .

تصویر ۴-۴-۴۴ ، خانه باقری . همان ، ص ۱۰۵٫

تصویر ۴-۴-۴۵ ، خانه اسدیان . همان ، ص ۶۶٫

تصویر ۴-۴-۴۶ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۱٫

تصویر ۴-۴-۴۷ ، خانه مناف زاده . همان ، ص ۶۲٫

تصویر ۴-۴-۴۸ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳٫

تصویر ۴-۴-۴۹ ، خانه امین اسلامی . همان ، ص ۱۲۳ .

تصویر ۴-۴-۵۰ ، خانه تقوی . همان ، ص ۱۰۹٫

تصویر ۴-۴-۵۱ ، نمای خانه ای در تهران . نگارنده .

تصویر ۴-۴-۵۲ ، نمای خانه ای در تهران . همان.

تصویر ۴-۴-۵۳ ، نمای خانه ای در تهران . همان.

زیبایی شناسی و تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

زیبایی شناسی و تزیینات معماری بناهای مسکونی ایران

Link: http://www.getf.ir/?p=17352

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در ۵:۳۸ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *