نظریات جدید تعهد سازمانی و ویژگی‌های شغلی

ارسال شده در: تمرین و سوالات دانشجویی | ۰

نظریات جدید تعهد سازمانی و ویژگی‌های شغلی

فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲۷

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو

دانلود نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو

مقدمه
کارآیی و توسعه (Development) هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر که شرکت‌ها و سازمان‌ها، بزرگتر می‌شوند بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مسئله که رضایت کارکنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد پافشاری می‌کنند.
 شاید تصور مدیران این است که کارکنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می‌برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است، ولی به تدریج کارکنان علاقه‌مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه کیفیت و کاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملکرد بر ترک شغل و غیبت افزوده است.از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی که با کار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی.
این پایان نامه شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و در آخر اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم.
کلمات کلیدی:

تعهد سازمانی

سطوح مختلف تعهد سازمانی

مفهوم جدید برای تعهد سازمانی

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی
مقدمه  ۱
بیان موضوع  ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق۷
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق۸
هدف اصلی تحقیق۱۰
روش تحقیق۱۰
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه۱۱
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق۱۱
منابع گرد آوری اطلاعات۱۲
سوابق مربوط۱۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۳
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق۱۴
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح۱۴
منابع تحقیق۱۶
فصل دوم:
مقدمه  ۱۸
تعهد سازمانی:
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی ۱۹
     تعهد عاطفی  ۱۹
     تعهد مستمر   ۲۱
     تعهد هنجاری ۲۲
عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۲۵
     عوامل موثر بر تعهد عاطفی ۲۶
     عوامل موثر بر تعهد مستمر ۲۹
     عوامل موثر بر تعهد هنجاری  ۳۳
انواع تعهد ۳۵
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی ۳۸
     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی ۳۹
     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۴۰
     الگوهای چند بعدی ۴۱
     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی ۴۱
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۴۶
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ۴۷
     مفهوم تعهد حرفه ای ۴۹
     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی ۴۹
     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی ۵۱
فرایند ایجاد تعهد سازمانی ۵۲
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی ۵۳
     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ۵۶
     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی ۵۷
     تعهد سازمانی و ماهیت شغل ۵۸
     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان ۵۸
     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان ۶۰
     تعهد سازمانی و ترک خدمت ۶۰
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی ۶۳
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی ۶۶
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت ۶۸
     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان ۶۸
     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی ۶۹
شکلهای تعهد۷۰
     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری ۷۰
     تعهد عاطفی و ابزاری ۷۲
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی ۷۳
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد۷۳
توسعه تعهد سازمانی منتج شده ۷۵
دلایل نظری وعملی مدل ۷۸
استنتاج عملی ۷۸
ویژگی های شغلی:
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی ۸۰
     مدل خصوصیات ویژه شغل ۸۰
     تئوری ویژگی های شغل ۸۱
     نظریه ویژگی های ضروری شغل ۸۲
     الگوی ویژگی های شغلی ۸۳
طراحی مجدد مشخصه های شغل ۸۴
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ۸۵
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ۸۵
     با معنی تلقی نمودن کار ۸۶
      احساس مسئولیت ۸۹
     آگاهی از نتایج انجام کار ۸۹
توان انگیزشی شغل یا  MPS 90
عوامل و عناصر تعدیل کننده۹۱
     دانش و مهارت ۹۲
     شدت نیاز به رشد ۹۳
     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل۹۵
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل ۹۸
     اثر بخشی کار ۱۰۰
     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت ۱۰۰
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی ۱۰۱  ترکیب وظایف۱۰۲
     تشکیل واحد های طبیعی کار۱۰۲
     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری۱۰۳
     گسترش عمودی مشاغل۱۰۳
     باز نمودن کانالهای بازخورد۱۰۴
منابع تحقیق۱۰۷

دانلود نظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دو

پشتیبانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *