پروژه چالش‌های فعالیت‌های اقتصاد روستایی و راه حل‌های بهبود

۱۳۹۶/۰۲/۲۹
نويسنده:

پروژه چالش‌های فعالیت‌های اقتصاد روستایی و راه حل‌های بهبود

فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۱۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸۵

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

پروژه چالش‌های فعالیت‌های اقتصاد روستایی و راه حل‌های بهبود

مقدمه

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیتت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است. افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است.

رساله حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید.

کلمات کلیدی:

اقتصاد روستایی

ابعاد اقتصاد روستایی

ویژگیهای اقتصاد روستایی

چالشهای اقتصاد روستایی

راهکارهای مناسب بهبود وضع اقتصاد روستایی

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

   موضوع علم اقتصاد۹

   رابطه اقتصاد و جغرافیا  ۱۲

موضوعات علم اقتصاد۱۷

  اقتصاد تولید کشاورزی ۲۰٫

 بنیان اقتصادی۲۲

بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه۲۲

نظام اقتصادی۲۴

انواع نظامهای اقتصادی۲۵

سازمان فعالیتهای اقتصادی۳۱

عوامل توسعه اقتصادی روستا ۳۵

جمعیت۳۶

سرمایه و سرمایه‌گذاری۳۸

ابداعات۴۰

مبادلات بین‌المللی۴۱

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی۴۲

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا۴۴

موانع توسعه اقتصادی روستا ۴۶

دورهای باطل فقر۴۷

نرخ ناچیز تمرکز سرمایه۴۸

موانع اجتماعی فرهنگی۴۹

تنگناههای کشاورزی۵۰

کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.۵۱

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.۵۲

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

     اقتصاد روستایی ۵۹

کشاورزی و اقتصاد ملی۶۰

کشاورزی و توسعه روستایی۶۶

چالش‌های عمده توسعه روستایی۷۱

 کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا۷۹

فرایند تولید در بخش کشاورزی۷۷

مهاجرت و اقتصاد روستایی۸۱

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی۸۳

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی۸۶

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی۸۷

  علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی۸۸

 علل درونی۹۰

   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت۹۰

   ـ  عدم دسترسی به امکانات عمومی:۹۲

   ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید۹۲

   ـ  محدودیت منابع تولید‌۹۳

   ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار۹۴

   ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای۹۴

   ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی۹۵

      عوامل بیرونی۹۸

   ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور۹۸

   ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی۹۹

    ـ نابرابری۱۰۰

 – درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی۱۰۳

    ـ الگوهای توسعه.۱۰۵

   – قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی۱۰۶

   نقش مسکن در اقتصاد روستایی۱۰۹

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن۱۱۰

سازمانهای مدیریتی روستا۱۱۵

 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی .۱۱۱

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

   منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی۱۱۸

زمین۱۱۸

تقسیم بندی اقتصادی زمین۱۳۰

آب۱۲۵

پائین بودن راندمان آبیاری۱۴۲

اقتصاد آب در مناطق روستایی۱۴۴

عرضه اقتصادی آب۱۴۴

تقاضای آب۱۴۵

نیروی انسانی۱۴۹

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد۱۵۵

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی۱۵۶

اشتغال در مناطق روستایی۱۵۸

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی۱۶۲

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی۱۶۸

سرمایه۱۷۰

نقش سرمایه در بخش کشاورزی۱۷۰

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی۱۷۳

منابع تامین سرمایه۱۷۵

– منابع مالی رسمی۱۷۶

منابع مالی غیر رسمی۱۸۸

زمینه های سرمایه گذاری در روستا۱۹۳

نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید۱۹۴

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین۱۹۲

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات۱۹۹

   نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی۲۰۹

بازاریابی محصولات کشاورزی۲۰۹

عملیات بازاریابی.۲۱۲

عوامل بازار۲۱۵

 شیوه بررسی اقتصاد روستا .۲۲۶

فصل چهارم  صنایع روستایی

     صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها۲۲۰

خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی ۲۲۲

      صنایع روستایی در ایران ۲۲۳

توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی۲۲۸

   توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش کشاورزی۲۳۱

تعریف صنایع روستایی در ایران۲۴۲

نواحی صنعتی روستایی۲۴۵

مزایای ایجاد نواحی روستایی . ۲۴۶

موانع توسعه صنعتی روستاها۲۴۸

منابع ۲۸۰

پروژه چالش‌های فعالیت‌های اقتصاد روستایی و راه حل‌های بهبود

پروژه چالش‌های فعالیت‌های اقتصاد روستایی و راه حل‌های بهبود

Link: http://www.getf.ir/?p=17418

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در ۶:۰۰ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *