ترجمه مقاله بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۵/۰۲/۲۱
نويسنده:

ترجمه مقاله بهره وری نیروی انسانی

فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹

 

عنوان انگلیسی: Labor productivity
چکیده:

تلاش براى ارتقاء بهره ورى نیروى انسانى و استفاده بهینه از نیروى انسانى یکى از برنامه هاى حیاتى سازمان ها محسوب مى گردد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری با بهره ورى نیروى انسانى در در کارکنان می باشد. در این تحقیق که بصورت توصیفی انجام گردید از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد در نمونه استفاده شده است از ۲۲۰ نفر افراد جامعه طبق جدول تعیین حجم نمونه مرگان ۱۴۰ نفر برای شرکت در نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه ها در بین آنها توزیع و نتایج جمع آوری شد برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از الفای کرونباخ استفاده شد وبرای بدست آوردن رابطه بین دو متغییر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در بررسی های انجام شده مشاهده می شود که مقدار ضریب همبستگی بین معنویت در کار با بهره وری نیروی انسانی کارکنان برابر ۳۴۶/۰ بدست آمده که نشان دهنده  رابطه معنادار مثبت و مستقیم می باشدودر ادامه به بررسی رابطه بین متغیر بهره وری نیروی انسانی کارکنان و هر یک از متغیر های تعهد و وجدان کاری و پرداخته که در پایان باتوجه به اینکه ضریب همبستکی پیرسون متغییر ها به ترتیب۱۷۴/۰و۲۳۱/۰بدست آمد یعنی بین متغیر بهره وری نیروی انسانی  کارکنان به عنوان متغیر وابسته و متغیر های تعد و وجدان کاری و به عنوان متغیر های وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی :

بهره وری

نیروی انسانی

منابع انسانی

ارتقاء بهره وری

بهبود بهره وری
مقدمه:

جامعه ی امروز جامعه ی سازمانی است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان ها به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی می شود، اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت می شوند. بطور کلی می توان گفت نیروی انسانی کار آمد شاخص عمده ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. وجود نیروی انسانی متعهدبه سازمان می تواند ضمن کاهش عینیت، تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گرددبهره وری نیروی انسانی مهمترین معیار بهره وری است، زیرا بهره وری نیروی انسانی با اغلب تجزیه و تحلیلهای سازمانی در ارتباط است و نیز نیروی انسانی راحتترین داده قابل اندازه گیری است. عنصر اساسی در هرگونه تلاش برای بهبود بهره وری، نیروی انسانی است.

فهرست

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه معنویت در کار

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

بحث و نتیجه گیری

فرضیه اصلی

منابع

 

ترجمه مقاله بهره وری نیروی انسانی

ترجمه مقاله بهره وری نیروی انسانی

Link: http://www.getf.ir/?p=13764

بروز رساني: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در ۷:۱۰ ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *