فراخوان مقاله همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارسال شده در: کنفرانس و همایش | ۰

فراخوان مقاله همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی محورهای همایش ۱- آسیب شناسی و حرکت اصلاحی ۲- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ۳- رشد و یادگیری حرکتی ۴- روانشناسی ورزشی ۵- بیومکانیک ورزشی ۶- فیزیولوژی ورزشی ۷- جامعه، دین … ادامه یافت