لیست مشاغل به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

ارسال شده در: متفرقه | ۰

لیست مشاغل به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی شغل معادل فارسی شغل معادل فارسی actor هنرپیشه مرد actress هنر پیشه زن artist هنرمند captain ناخدا assistant معاون demarche بخشدار banker بانکدار dressmaker خیاط زنانه blacksmith آهنگر rancher گله دار boss … ادامه یافت