آموزش رایگان روش تهیه و تنظیم پروپوزالآموزش رایگان روش تهیه و تنظیم پروپوزال

آموزش رایگان روش تهیه و تنظیم پروپوزال

پیشنهادی را که به‌صورت مکتوب و مدون در قالبی مشخص به شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش ارائه می‌شود، پیشنهاده یا پروپوزال می‌گویند. پیشنهادهٔ پژوهشی (به انگلیسی Research proposal) نقشه و رکن اصلی هر تحقیق است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش می‌پردازد. پروپوزال انگاره‌ای است که در آن پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش مورد پژوهش برگزیده و فرضیات اولیه‌ای را پیرامون آن مطرح می‌کند و در ادامه در تحقیق جامعی آن را بسط داده و نتایجی را در راستای تأیید و تثبیت ادعای خود ارائه می‌نماید. در دوره کارشناسی ارشد و دکترا و نیز گاهی در دوره کارشناسی، محقق پیش از تمرکز بر روی موضوع مورد مطالعه خود لازم است آن را در قالب پروپوزال ثبت نماید و ادعاها، فرضیات و ضرورتهای تحقیق خود را مطرح کند.

پروپوزال چیست؟
فرمتی است که محقق از طریق آن اطلاعات مربوط به خود اطلاعات، مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن، اعتبارات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می‌رساند.

درباره چه چیزی پروپوزال بنویسیم؟

حساسیت در برابر اتفاقات روزمره زندگی تامل در آمار مربوط به موضوعات فرهنگی و اجتماعی توجه به شکایات و انتقادات توجه به فراخوان پژوهش سازمانهای مختلف

معرفی بخش اول پروپوزال
عنوان طرح پژوهشی (موضوع تحقیق + جامعه آماری + دوره زمانی مورد بررسی)
پیشنهاد دهنده (بهتر است محقق زیر نظر یک موسسه پژوهشی تحقیق کند تا به صورت انفرادی)
سوابق شغلی محقق (تجربه + فرصت انجام تحقیق)
تالیفات (کتاب و مقاله) و سوابق پژوهشی محقق (توانایی انجام تحقیق)
نشانی محقق (برای انجام تحقیقات در خارج از محل سکونت بسیار مهم است.)
اسامی همکاران و مشاوران طرح

بیان مساله تحقیق

برای تعریف و تجزیه یک مساله بهتر است آن را در قالب یک یا دو پرسش آغازی با سه دسته افراد در میان بگذاریم (اعضای جامعه آماری، کار‌شناسان و افراد مرتبط با جامعه آماری ومحققین و مدرسین)
بیان مساله به معنای آشکارسازی پیامدهای منفی موضوع مورد بررسی است. هرچقدر عملیات مزبور مستند‌تر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز باید مستند باشد. حجم مطالب این قسمت بهتر است در حد یک تا ۲ صفحه باشد.

سوالات تحقیق
سوالات تحقیق حول شش محور طراحی می‌شوند. (۱-چقدر۲-چگونه۳-چرا۴-کی۵-کجا۶-چه کسانی)
تجزیه مساله می‌تواند به طراحی سوالات دقیق کمک بیشتری بنماید. ترکیب محورهای شش گانه قبل می‌تواند منجر به سوالات دقیق تری بشود. سوالاتی که پاسخ آن‌ها ارزش کاربردی بیشتری دارد بهتر است در ابتدا آورده شود.

اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به مواردی اشاره دارد که قرار است در پایان تحقیق توسط محقق حاصل شود. اهداف تحقیقات در علوم انسانی غالبا از جنس حصول شناخت و زمینه سازی برای کاربست هستند. اهداف تحقیق در واقع ترجمان سوالات تحقیق هستندو به دو دسته اصلی و فرعی قابل تقسیم هستند.

اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق را می‌توان از طریق تعداد افرادی که با مساله تحقیق درگیر هستند و همچنین به تعدد پیامدهای منفی ناشی از مساله نشان داد. ضرورت تحقیق یعنی دلایل انجام تحقیق در زمان پیشنهادی (اگر انجام تحقیق مدتی به تعویق بیافتد چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد).

پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق را می‌توان به دو بخش موضوعی و روشی تقسیم نمود. دسترسی به پیشینه موضوعی کاملا مرتبط بسیار دشوار است. در مطالعات اکتشافی می‌توانید از صاحبنظران در باره منابع مرتبط و حتی کلیدواژه‌های مناسب پرس و جو کنید.
برای پرهیز از اتلاف وقت در مطالعه پیشینه به دنبال پاسخ برای سوالات تحقیق خود باشید. معیار گزینش پیشینه ارتباط آن با سوالات تحقیق است. پیشینه حتما باید دارای جمع بندی و تحلیل باشد و در پایان آن مزیت تحقیق فعلی بر آن‌ها استدلال شود.

چارچوب نظری
در پروپوزالهای تبیینی (علی یا پیامدی) آوردن خلاصه چارچوب نظری می‌تواند ضریب تصویب طرح را افزایش دهد.
برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب باید مساله تحقیق را انتزاع کرد. صورتهای انتزاعی اکثر مسائل علوم اجتماعی در سطح خرد احساس اندیشه و عمل است. در سطح میانه می‌توان از کارآیی. ارزش‌ها و هنجار‌ها. انسجام نام برد.
در تحقیقات توصیفی می‌توان چارچوب مفهومی تحقیق را در این قسمت ذکر کرد. چارچوب مفهومی به بیان تشابهات و تمایزات مفهوم مورد بررسی با مفاهیم مشابه می‌پردازد.

فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق در حکم پاسخ به سوالات علی تحقیق هستند. فرضیات باید مبتنی بر چارچوب نظری یا پیشینه تحقیق باشند.
بهتر است بعد از هر فرضیه مکانیسم علی تاثیرگذاری متغیر مستقل بر وابسته مشخص شود.
فرضیات جهت دار دقیق ترندو واحد تحلیل در متغییرهای مستقل و وابسته بهتر است یکی باشد.

روش تحقیق
طرح تحقیق مناسب برای پژوهش خود انتخاب نمایید (۱-طرح ازمایشی۲-طرح شبه آزمایشی۳-طرح پیمایشی ۴-طرح تحلیل محتوا)
نوع تحقیق را مشخص کنید. توصیفی است یا تبیینی؟ کاربردی است یا بنیادی؟ چه داده‌هایی قرار است در تحقیق شما گردآوری شود؟

روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها
روشهای آماری باید متناسب با سوالات و فرضیات تحقیق باشد. بهتر است دقیقا اشاره شود برای هر یک از سوالات و فرضیات تحقیق از چه روش آماری استفاده می‌شود.

ابزار گردآوری داده‌ها
ذکر نوع ابزار اگرچه ضرورت دارد ولی کافی نیست. محقق باید نحوه تهیه ابزار و مراحلی را که برای تهیه آن طی خواهد شد ذکر نماید. باید به نحوه تامین روایی و پایایی ابزار گردآوری اشاره داشته باشد. ابزار گردآوری باید متناسب با موضوع مورد مطالعه و طرح تحقیق باشد.

جامعه آماری و شیوه نمونه گیری
در بیان جامعه آماری باید به واحدهای تحلیل اشاره نمود و نه واحدهای مشاهده. در صورتی که فهرستی از واحدهای نمونه موجود باشد می‌توان از شیوه‌های تصادفی استفاده نمود. برای نمونه گیری طبقه‌ای باید ملاک قانع کننده‌ای برای طبقه بندی ارائه داد. حجم دقیق نمونه با اتکا به نتایج تحقیقات پیشین یا تحقیق مقدماتی قابل محاسبه است و ذکر فرمول نمونه گیری در این قسمت اعتبار پروپوزال را افزایش می‌دهد.

مراحل اجرا و زمانبندی تحقیق
مدت اجرای یک تحقیق نباید بیش از یکسال باشد.
برخی مراحل تحقیق نیازی به رعایت تقدم و تاخر ندارد. به عنوان مثال تهیه پیشینه و چارچوب نظری و بخشی از مراحل نمونه گیری می‌تواند تا حدودی به صورت همزمان صورت گیرد.
می‌توان ۳۰ درصد زمانبندی تحقیق را به مطالعات مقدماتی و پیشینه و چارچوب نظری اختصاص داد، ۳۰ درصد زمانبندی تحقیق را به تعریف متغیر‌ها و ابزار سازی نمونه گیری و گردآوری داده‌ها اختصاص داد. ۳۰ درصد باقیمانده را به تجزیه و تحلیل آماری و گزارش نویسی می‌توان تخصیص داد.
البته این زمانبندی نسبی است و با توجه به موضوع و روش تحقیق می‌تواند تغییر کند.


برچسب‌ها:, , , ,