ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیر پذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی



ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیر پذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

فرمت فایل doc
حجم فایل 15084 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیرپذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیر پذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی


مقدمه 

مدیران سازمانها با ارزشیابی عملكرد كاركنان از یك سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری كنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته كاركنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملكرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف كاركنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملكرد همچنین محكی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد كدامیك از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .همچنین با استفاده از ارزشیابیهای عملكرد كاركنان می توان پایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین كرد. پاداش مبتنی بر عملكرد، رضایت كاركنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها را تشویق می كند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند كه درآن به عملكردشان پاداش داده شود.
از اهداف مهم دیگرارزشیابی عملكرد، ارائه بازخور درمورد نتایج كار كاركنان است . بازخور لازم درباره عملكرد هر كسی باید بلافاصله بعداز هر رویداد به وی داده شود تا نیروی لازم را برای تداوم كار فراهم كند.شاخصهایی كه مدیران برای ارزشیابی عملكرد كاركنان انتخاب می كنند باتوجه به نوع فعالیت سازمانها متفاوت است . سه دسته از شاخصهای شناخته شده در این زمینه كه اكثر مدیران موسسات آنها را ملاك ارزشیابی كاركنان قرار می دهند شامل نتایج كار فردی ،رفتارها و ویژگیهای كاركنان است . اگر قرار باشد هدف “و نه وسیله ” موردتوجه باشد، درآن صورت مدیریت باید نتیجه كار كارگر با كارمند را ارزیابی كند و از معیارهایی چون میزان تولید، ضایعات و بهای تمام شده هر واحد محصول استفاد كند. رفتار كاركنان ازقبیل نحوه برخورد با ارباب رجوع ، شیوه رهبری و یا نقشی كه هریك از كاركنان درعملكرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاك ارزیابی مدیران به كار می رود.ویژگیهای كاركنان از قبیل نشان دادن اطمینان ، هوشیاری ، صمیمی بودن و داشتن تجربه در كار، امروزه در اغلب سازمانها به عنوان شاخصهایی برای ارزشیابی سطح عملكردكاركنان مورد استفاده قرار می گیرد.
به طوركلی باید معیارهایی برای ارزیابی كاركنان ملاك عمل قرار گیرد كه به صورت واقعی با موفقیت یا شكست آنها در كارشان ارتباط داشته باشد. در بسیاری از سیستم های ارزشیابی ، از معیارهای كمی و عینی اجتناب می گردد و معیارهای كیفی و ذهنی ملاك عمل قرار می گیرد. توجه به ارزیابیهای ذهنی به تعصب و خطاهای روانی ارزیابی كننده منجر شده انحرافاتی ازقبیل خطای هاله ای ، خطای شبیه سازی ، خصوصیات فردی ارزیاب ، اشتباهات مربوط به سختگیری یا آسان گیری بیش ازحد، تمایل به كانون قدرت یامركز نفوذ و تعصبات دیگر را درپی دارد.
ملاكهایی كه برای ارزشیابی عملكرد انتخاب می گردند، باید باتوجه به سطوح سازمانی و درجات شغلی افراد فرق می كند. در ارزشیابی مدیران و سرپرستان بایدعواملی ازقبیل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، رهبری ، نظارت ، قضاوت ،تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، قوه ابتكار، ارتباطات ، آگاهی از مسائل سیاسی ومشاركت دادن كاركنان در تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرد. در ارزشیابی كاركنان عادی ،عواملی همچون كاردانی و مهارت ، خلاقیت و نوآوری شخصیت ، مسئولیت پذیری ،صداقت ، حسن شهرت ، توجه به معیارهای اخلاقی ، اعتمادبه نفس ، وجدان كاری ،قانون گرایی و انضباط اداری ، پیشرفت و تسلط بر كار، قوه ادراك و استدلال ، قدرت فراگیری و تاثیرات آموزشهای حین خدمت ازجمله عوامل مهمی هستند كه بایستی به نوعی مدنظر قرار گیرند.

 

 

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد

مدیریت منابع انسانی

ارزشیابی عملكرد كاركنان

 

 


 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- كلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

1-2- ضرورت تحقیق

1-3- اهداف تحقیق

1-4- فرضیه تحقیق

1-5- متغیرهای تحقیق

1-5-1- برنامه ریزی نیروی انسانی

1-1-5-1- تعیین موجودی نیروی انسانی

2-1-5-1- بررسی اهداف آتی سازمان

3-1-5-1- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیرو)

4-1-5-1- بر آورد عرضه نیروی انسانی

5-1-5-1- مقایسه عرضه و تقاضا

1-5-1-5-1- تقاضا با عرضه مساوی است

2-5-1-5-1- تقاضا بیش تر از عرضه است

3-5-1-5-1- تقاضا كمتر از عرضه است

2-5-1- كارمندیابی

3-5-1- انتخاب

1-3-5-1- مراحل مختلف فرایند انتخاب

6-1- مواد، روشها، ابزار و تكنیك های جمع آوری وتجزیه وتحلیل آماری داده ها

7-1- موانع و مشكلات

1-7-1- عوامل اقتصادی

2-7-1- عوامل اجتماع

3-7-1- عوامل تكنولوژیك

3-7-1- قوانین و مقررات

 

فصل دوم: تئوری ومبانی نظری تحقیق

1-2- معرفی ساختار جغرافیایی، طبیعی و صنعتی شهر محل تحقیق

2-4-1-2- غار یخ مراد

3-4-1-2- پارك دكتر چمران

4-4-1-2- ارتفاعات وپیست بین المللی اسكی دیزین

5-4-1-2- جاده كوهستانی كرج به چالوس

6-4-1-2- منطقه سرسبز كردان

5-1-2- حمل ونقل

1-5-1-2- حمل و نقل و شبكه ارتباطی

2-5-1-2- فرودگاه بین المللی پیام

2-2- تاریخچه موضوع

3-2- بسترها وزمینه ها

4-2- ادبیات موضوع تحقیق

1-4-2- مراحل تجزیه و تحلیل شغل

1-1-4-2- مراحل تجزیه وتحلیل شغل

2-4-2- میزان كارمندیابی

1-1-2-4-2- مراحل و فرایند كارمندیابی

2-1-2-4-2- كارمند یابی وظیفه ی كیست؟

3-4-2- برخی از روش های آزمون

1-3-4-2- فرآیند كلی انتخاب و استخدام

1-1-3-4-2- پیش نهادهایی برای اثر بخشی مصاحبه

4-4-2- شاخص های ارزیابی

1-4-4-2- مراحل ارزیابی

2-4-4-2- عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی

5-4-2- فرایند انضباط

1-5-4-2- انواع اقدامات انضباطی

2-5-4-2- انضباط مثبت

3-5-4-2- ویژگی های سیستم انضباطی موثر

6-4-2- انواع تخلفات

1-6-4-2- بررسی و ارزیابی تخلفات

1-1-6-4-2- اعمال مجازات

7-4-2- سیستم پاداش

1-7-4-2- انواع پاداش

1-1-7-4-2- پاداش درونی

2-1-7-4-2- پاداش بیرونی

2-7-4-2- مبانی اعطای پاداش

3-7-4-2- ویژگی های سیستم پاداش موثر

4-7-4-2- طرح های جدید اعطای پاداش

1-4-7-4-2- سلف سرویس

1-5-2- مدیریت

5-2- تعریف واژه ها

2-5-2- مدیریت منابع انسانی

3-5-2- ارزیابی عملكرد

4-5-2- تجزیه و تحلیل شغل

5-5-2- انضباط

6-5-2- سازمان

7-5-2- سیستم

8-5-2- تلاش

9-5-2- عملكرد

10-5-2- رضایت

11-5-2- برنامه ریزی

12-5-2- نیازها

13-5-2- هدف

14-5-2- سیاست ( خط مشی)

15-5-2- مقررات

16-5-2- روش

17-5-2- دستور

18-5-2- داده

19-5-2- پردازش

20-5-2- اطلاعات

 

فصل سوم روش تحقیق

الف- روش میدانی

1-3- معرفی جامعه آماری محل تحقیق

1-1-3- اجرای ارزیابی

2-3- فرم ثبت نتایج

1-2-3- فرم های ارزشیابی پیشنهادی مورد نظر الگوی ارائه شده

3-3- جداول و نمودار یافته ها

1-3-3- مدیران و سرپرستان

2-3-3- كاركنان

3-3-3- كارشناسان

ب- روش كتابخانه ای

4-3- تعریف مدیریت از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

1-4-3- مراحل فرایند استخدام

2-4-3- تعیین وظایف و مسئولیت ها

3-4-3- ارزیابی

4-4-3- روش اجرایی

5-4-3- تفاوت بین مدیریت منابع انسانی و روش اجرائی

6-4-3- ضرورتهای برنامه ریزی منابع انسانی

7-4-3- نمودار ضرورتهای برنامه نویسی منابع انسانی

8-4-3- نتایج كاهش تعداد كاركنان

9-4-3- مراحل پیش بینی نیازهای منابع انسانی

10-4-3- PESTEL

11-4-3- اجرای روش تجزیه وتحلیل PESTEL

12-4-3- عناوین برنامه ریزی

13-4-3- چرخه فرآیند ارزیابی

14-4-3- عوامل پیشرفت كاركنان

15-4-3- زمینه های اصلی مدیریت منابع انسانی

16-4-3- مراحل اطمینان از زمینه های مهم كار

17-4-3- مراحل تهیه اهداف معقول واستانداردهای مناسب

18-4-3- شناخت استانداردها و اهداف

19-4-3- زمان مطرح كردن باز خور ( كارهائی كه نباید انجام داد)

20-4-3- وظائف كاركنان

21-4-3- علائم جلوگیری از ادامه مشكل یا بروز مجدد آن

22-4-3- خلاصه بحث منابع نیروی انسانی

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها و پیشنهادات كاربردی

1-4- جدول كلی ونمودار

1-1-4- مدیران و سرپرستان

2-1-4- كاركنان

3-1-4- كارشناسان

4-1-4- جایگاه نظر سنجی

1-4-1-4- وزن معیارهای رفتار شغلی واخلاقی

2-4-1-4- زمان بندی های ارزشیابی

1-2-4-1-4- عوامل متاثر از ارزشیابی

2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها

3-4- نتیجه گیری

4-4- پیشنهادات كاربردی

فهرست منابع ومواخذ

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیر پذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی

ارزشیابی عملکرد کارکنان با تاثیر پذیری از اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی


برچسب‌ها:, ,