تحقيق بررسی اهميت مطالعه در تعليم و تربيتتحقيق بررسی اهميت مطالعه در تعليم و تربيت

  • فرمت فایل اصلی: doc
  • تعداد صفحات: 106
  • حجم فایل:707 کیلوبایت

پرداخت و دریافت فایل

 

چکیده:
علاقه به مطالعه که امری فطری و درونی است کم و بیش در تمام کودکان با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده وجود دارد و باید آن را در جهت مثبت و متناسب با نیازها و رغبتهای هر فرد هدایت کرد.
نظر به اینکه گرایش و انگیزه به مطالعه در خانواده و از دوران کودکی شکل می‌گیرد قطعا برای یافتن علت اصلی ابتدا باید سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل دیگر رفت که به نوبة خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل به عنوان یک معلم که می‌تواند در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقیق را در زمینة تأثیر مطالعات غیر درسی در کمک به موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم کوچکی در راه تعالی بخشیدن فرهنگ مطالعه در میان آینده‌سازان کشور برداشته شود.
با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعة مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعة مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفتة آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است. در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم هدف آموزش و پرورش در آموزشگاهها به پایان رساندن برنامة درسی سالانه نیست امروز دیگر نمی‌توان دانش‌آموزان را محکوم و محدود به خواندن چند کتاب درسی کرد ذهن کنجکاو و جستجوگر آنان پاسخ پرسشهای بی‌شماری را که پیشرفت حیرت‌انگیز دانش و اکتشافات بی‌شمار امروز برای او بوجود آورده است، طلب می‌کند و برآوردن این نیازها دسترسی به منابع و خدمات کتاب و کتابخانه می‌باشد.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نظر هدف بنیادی است و سپس جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری و شیوة جمع‌آوری اطلاعات و همچنین روشهای آماری بصورت گزارش توصیفی تهیه شده است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة دانشجو- معلمان رشتة کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب) که بالغ بر ۲۰۱ نفرند و در سال ۸۲-۸۱ مشغول به تحصیل می‌باشند انتخاب گردیده‌اند. گروه نمونه شامل ۱۰۰ نفر از دانشجو- معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) هستند که از مناطق مختلف آموزش و پرورش می‌باشند برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است بدین صورت که از بین کلاسهای دانشکده تربیت معلم ۵ کلاس برگزیده شد و از هر کلاس ۲۰ معلم جمعا ۱۰۰ دانشجو- معلم نظرخواهی گردید. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌ای است که مرکب از ۲۰ سؤال بسته بر اساس فرضیه‌های تحقیق بصورت مقیاس چهار درجه‌ای (خیلی زیاد- زیاد- کم- خیلی کم) تهیه و تدوین گردیده است که این پرسشنامه بوسیله دانشجو- معلمان رشته کارشناسی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد جنوب) تکمیل گردید.
واژه های کلیدی: بررسی، تاثیر، مطالعه، کتب درسی، کتابهای غیر درسی، موفقیت تحصیلی، دانش آموز

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ اهداف تحقیق
هدفهای کلی تحقیق
هدفهای جزئی تحقیق
۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق
۵-۱ فرضیه‌های تحقیق
۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
الف) مفاهیم
ب) متغیرها
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
الف) ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه
۲-۲- تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران
۳-۲ اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان
۴-۲ ادبیات کودکان و اهداف آن
۵-۲ اهمیت مطالعه
۱-۵-۲ اهداف مطالعه
مطالعه دارای هدفهای جزئی هم می‌باشد
عوامل مؤثر در مطالعه
۲-۵-۲ انگیزه‌های مطالعه
۳-۵-۲ روشهای مطالعه
۱- خواندن اجمالی
۲- سریع خواندن
۳- عبارت خواندن
۴- روش دقیق خواندن
۵- خواندن تجسسی
۶- خواندن انتقادی
۷- خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطالب
۴-۵-۲ تأثیرات مطالعه
۵-۵-۲ ارتباط مطالعه و خواندن با دروس دیگر
۶-۲ ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک
۱-۶-۲ اهم مطالبی که در خصوص قالب و محتوای کتاب کودک گفتنی است
الف) قالب (فرم) کتاب
ب) محتوای کتاب
۲-۶-۲ نکاتی در مورد چگونگی علاقمند کردن کودکان به کتابخوانی
۷-۲ راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان
۸-۲ رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟
۹-۲ کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم
۱۰-۲ همکاری خانه و مدرسه
۱۱-۲ نقش مطالعه در توسعة فرهنگی
خلاصة نتایج
۱-۳ مقدمه
فصل سوم: روش تحقیق   
۲-۳ جامعة آماری
۳-۳ نمونه و روشن نمونه‌گیری
۴-۳ ابزار اندازه‌گیری
۵-۳ روش جمع‌آوری اطلاعات
۶-۳ روشهای آماری تحقیق
۱-۴ مقدمه
فصل چهارم: یافته های تحقیق  
۴-۴ بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   
۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری
۲-۵ محدودیتهای تحقیق
الف) محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
ب) محدودیتهای خارج از کنترل
۳-۵ پیشنهادهای تحقیق
بیان مسئله
فصل ششم: اهداف تحقیق   
هدفهای کلی تحقیق
هدفهای جزئی تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
روش تحقیق
جامعة آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
روشهای آماری تحقیق
نتایج تحقیق
منابع و مآخذ

تحقيق بررسی اهميت مطالعه در تعليم و تربيت

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,