تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاه و مخازن گازتحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاه و مخازن گاز

فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۹۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۱۲۶

دانلود پروژه

تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز

تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاه و مخازن گاز

 

مقدمه:

در این پایان نامه مطالعه ژئوشیمیایی بر اساس داده های راک اول ،بیومارکرها و ایزوتوپ کربن وگوگرد می‌پردازیم.در این پایان نامه در ابتدا به تعبیر و تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی و چاهها پرداخته و سپس به تعبیر و تفسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن می‌پردازیم و آنها را با هم تطابق می‌دهیم.

ئوشیمی اکتشاف یا به عبارت دیگر ژئوشیمی کانی جویی کاربرد عملی و تئوری اصول ژئوشیمیایی برای اکتشاف ذخایر معدنی و کانیهای مختلف اقتصادی میباشد. ژئوشیمی پی جویی، بصورت اندازه گیری منظم وسیستماتیک یک یا چند عنصر وخواص ژئوشیمیایی یک کانی که بصورت طبیعی یافت می شود ،تعریف میشود. هدف اصلی این علم دست یافتن به کانسارهای فلزی وغیر فلزی جدید، پیدا کردن تجمع نفت و گاز و مخازن هیدروکربن و همچنین ادامه وگسترش منابع موجود توسط روشهای ژئوشیمیایی است. رسیدن به این هدف با بررسی ومطالعه ناهنجاری ها(آنومالی ها) یا تمرکز های غیر عادی موضعی و ناحیه ای امکان پذیر است. روشهای مورد تحقیق شامل پی جوئی های ژئوشیمیایی ، زمین شناسی و نیز تفسیر ومحاسبات داده های بدست آمده است و روشهای مورد استفاده شامل اندازه گیری منظم و سیستماتیک ترکیبات وعناصرمختلف که به صورت نادر یافت می شوند میباشد.

ژئوشیمی اکتشافی مستلزم درک فرایندهای زمین شناسی که در تشکیل یک کانسار اقتصادی دخالت مستقیم داشته اند، میباشد. در عمل ژئوشیمی به تنهایی نمی تواند بعنوان یک روش اکتشاف واحد بهکار گرفته شود و در مرحله ای،داده های زمین شناسی وژئوفیزیکی میبایست به این روش اضافه شوند.

ژئوشیمی اکتشافی نفت و گاز احتیاج به هماهنگی بین تکنیکهای علوم ژئوشیمی، زمین شناسی و ژئوفیزیک دارد. ژئوشیمی اکتشافی شامل خلاصه ای از تمام روشهای رایج معدن کاری که برای ژئوشیمی قابل استفاده می باشند است. این علم برای زمین شناسان اکتشاف یا ژئوفیزیکدانان برای بالا بردن و استفاده بهینه از تکنیکهای ژئوشیمی مورد استفاده می باشد. برای هر تکنولوژی جدید پیشرفته ای باید متدهای اکتشافی نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. هر روش اکتشافی دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد. یکی از از مشکلات اساسی در امر اکتشاف بالا بودن هزینه های اکتشاف، تولید و بازاریابی آن است. نقش زمین شناس اکتشاف در این امر افزایش حفاری برای تولید با توجه به قوانین اقتصادی می باشد. محدودیت تکنیکهای ژئوشیمی اکتشافی می تواند به برنامه های اکتشافی کمک شایانی کند .

فهرست مطالب

تعبیر و تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی و چاهها

تعبیر و تفسیر داده های بیو مارکر و ایزوتوپ مخازن

 مقدمه

 تعبیر و تفسیر داده های راک اول

چاه امیرآباد

چاه خانگیران

سازند چمن بید

سازند کشف رود

تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی

 مقطع بغبغو

مقطع خور

مقطع فریزی

سازند شمشک

سازند باش کلاته

مقطع خانه زو

سازند چمن بید

سازند شمشک

مقطع اردکآب قد

مقطع شورک

نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راکاول

تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی

مقطع بغبغو سازند کشف رود(G)

مقطع خور سازند چمن بید(G)

مقطع اردک آبقد سازند چمن بید(ABG)

مقطع شورک سازند کشف رود(G)

مقطع بغبغو سازند کشف رود(G)

نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC

تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی

سازند چمن بید

 سازند کشف رود

 نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی

 تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه

 تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء

 نسبت C/C استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph

 تعیین محدوده سنی سنگ منشاء

 نسبت C/C استیران

ایزوتوپ کربن

 تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء

 نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph

اندیس نورهوپان

 نسبت C/C تری سیکلیک ترپان

در مقابل نسبت C/C تری سیکلیک ترپان

 نسبتهای   Cتترا سیکلیک ترپان

 ایزوتوپ کربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان

 مقایسه نسبتهای بیومارکری

  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء

تشیخص بلوغ سنگ منشاء

نمودار CTet/CTri در مقابل CTri/CHopane

 نمودار نسبت CDiaHopan/CHopane

  نمودار نسبت Pr/nC به Ph/nC مخازن

 نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء

 داده های ایزوتوپی کربن دو مخزن مورد مطالعه

 تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه

 تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی کپه داغ

 بررسی ترکیب شیمیایی مخازن

 فشار و دمای مخازن

 پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه کپه داغ

 بررسی آلکانهای نرمال و بیومارکری و آب سازند مخازن

 فراوانی آلکانهای نرمال مخازن

 بیومارکر آدامانتان

  مطالعه ترکیبات هیدروکربوری گوگرد دار در مخازن

 مطالعه آب سازندی مخازن

  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن

 مقایسه ترکیبات گازی مخازن با هیدروکربورهای سنگ منشاء

 ایزوتوپ کربن و گوگرد آلی مخازن

 نتیجه گیری کلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن

منابع

تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاه و مخازن گاز

تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاه و مخازن گاز


افزودن دیدگاه