ترجمه مقاله استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوتترجمه مقاله استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت

  • تعداد صفحات انگلیسی 22 صفحه (5298 کلمه)
  • تعداد صفحات ترجمه فارسی 17 صفحه
  • سال انتشار 2016
  • مقاله انگلیسی پی دی اف به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
  • به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد 
نمونه ترجمه

چکیده
ترکیبی از استخراج فاز جامد میکرو متفرق کننده مرتبط با فراصوت (USA DMSPE)، با استفاده از نانوذرات TiO2 (NPS) به عنوان جاذب، با طیف سنج جذب اتمی بخار سرد (CV AAS) برای پیش تغلیظ و تعیین گونه جیوه (Hgtotal ، +Hg2 و +CH3Hg) در نمونه های بیولوژیکی، زمین شناسی و آب پیشنهاد شد. پارامترهای تجربی شامل مقدار نانوذرات TiO2 ، pH محلول نمونه، امواج فراصوت و زمان سانتریفوژ، آماده سازی محلول دوغاب TiO2 قبل از تزریق به CV AAS ، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تغلیظ موثر جیوه با 10 میلی گرم  TiO2 در pH  7.5 به دست آمد. پس از استخراج، جاذب با آنالیت با 500 میکرولیتر HNO3 1 مول برای آماده سازی محلول دوغاب مخلوط شد. حد غلظت تشخیص، 0.004 نانوگرم در میلی لیتر برای +Hg2 بود. عامل پیش تغلیظ به دست آمده 35 بود. انحراف استاندارد نسبی (RSDs،٪) برای گونه های جیوه در نمونه های واقعی 4-20% بود.

ترجمه مقاله استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت
ترجمه مقاله استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت


برچسب‌ها:, , ,