ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبارترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار

  • تعداد صفحات انگلیسی 19 صفحه (4930 کلمه)
  • تعداد صفحات ترجمه فارسی 22 صفحه
  • مقاله انگلیسی پی دی اف به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول
  • هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد

 

نمونه ترجمه

چکیده
اندازه گیری و کنترل تولید گازهای گلخانه ای در سراسر شبکه لجستیک (تدارکات) یک چالش مهم برای شرکت های امروزی با توجه به افزایش نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی بر فعالیت های کسب و کار میباشد. این مقاله یک مدل برنامه نویسی ریاضی فازی دو هدفه مبتنی بر اعتبار را برای طراحی پیکربندی استراتژیک شبکه لجستیک سبز تحت شرایط نامطمئن پیشنهاد میکند. این مدل با هدف به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و هزینه های کل ایجاد شبکه به طور همزمان به خاطر ارائه یک تعادل معقول بین آنها صورت گرفته است. یک شاخص ارزیابی اثرات زیست محیطی، عامه پسند اما معتبر، یعنی، شاخص تعادل CO2 برای مدل اثرات زیست محیطی در سراسر شبکه لجستیک مورد نظر، استفاده میشود.
یک مطالعه موردی صنعتی نیز برای نشان دادن انطباق مدل پیشنهادی و همچنین سودمندی روش حل آن، ارائه شده است.

ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار
ترجمه مقاله مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار


برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,