سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق در مورد قابلیت جذب دانش wordدانلود تحقیق در مورد قابلیت جذب دانش word

هدف از این تحقیق بررسی قابلیت جذب دانش با فرمت ورد در قالب ۳۷ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی قابلیت جذب دانش با فرمت ورد در قالب ۳۷ صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب:
قابلیت جذب دانش
۲-۹ مفهوم قابلیت جذب دانش
۲-۱۰ انواع قابلیت جذب دانش
۲-۱۰-۱ قابلیت جذب بالقوه
۲-۱۰-۲ قابلیت جذب بالفعل
۲-۱۰-۳ قابلیت جذب مطلق
۲-۱۰-۴ قابلیت جذب نسبی
۲-۱۱ مدل های قابلیت جذب دانش    
۲-۱۱-۱ مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال
۲-۱۱-۲ مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج
۲-۱۱-۳ مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران
۲-۱۱-۴ مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران
۲-۱۱-۵ مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین
۲-۱۲ مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش
۲-۱۳ اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان 
۲-۱۴ قابلیت جذب دانش و آموزش عالی

 

 

 

این شکل از قابلیت جذب دانش توسط زهرا و جرج (۲۰۰۲) ارائه شده است . آنان معتقدند که قابلیت جذب بالقوه ، سازمان ها را به منظور انجام فرآیندهای کسب و درونی سازی دانش خارجی پذیرا می سازدو

 

 

 

 

ولی در این نوع از قابلیت جذب ، به کارگیری دانش خارجی کسب شده و درونی سازی شده تضمین نمی شود و صرفاً به کسب و دورنی سازی آن اکتفا می شود . قابلیت جذب بالقوه ، منبع اولیه به منظور بهبود عملکرد سازمان ها می باشد . تجربیات گذشته یکی از عوامل مؤثر در قابلیت جذب بالقوه و خصوصاً گسترش قابلیت های کسب و درونی سازی دانش خارجی می باشد .

 

 

 

 

این شکل از قابلیت جذب نقش مهمی در تجدید کردن دانش پایه سازمان ها و مهارت های لازم برای رقابت کردن در محیط خارجی بازی می کند . سازمان هایی که در استفاده از منابع و قابلیت های خود انعطاف پذیرند می توانند دانش پایه ای خود را برای سرمایه سازی فرصت های استراتژیک ظاهر سازند . بنابراین می توان گفت که قابلیت جذب بالقوه دارای دو فرایند است که عبارتند از : کسب دانش خارجی و درونی سازی دانش خارجی (زهرا و جرج ،۲۰۰۲) .

 

 

 

فرآیند کسب دانش خارجی بر قابلیت سازمان برای شناسایی و کسب دانش با ارزش و جدید خارجی که مبنایی برای عملیات سازمان به حساب می آید دلالت دارد . تلاش های مصرف شده در فرآیند جاری کسب دانش دارای سه ویژگی است که می تواند بر قلبلیت جذب دانش تأثیرگذار باشد که عبارتند از : شدت  ، سرعت  ، هدایت.


برچسب‌ها:

افزودن دیدگاه