سایت

دریافت فایل

دانلود تحقیق مفهوم شایستگی با فرمت ورددانلود تحقیق مفهوم شایستگی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم شایستگی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


هدف از این تحقیق بررسی مفهوم شایستگی با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
شایستگی
الگوي شايستگي مديران
الگوي مناسب براي تامين مديران شايسته
مفهوم شايستگي مديران
فرايند طراحي برنامه هاي آموزش مديران
تعيين مدل شايستگي مديران
تشخيص نيازهاي آموزشي مديران
انتصاب مدیران 
نقش شایستگی در انتصابات
معيارهاي شايستگي در انتصاب مدیران
فرآيند شناسايي مدیران شایسته
فرآيند ارزيابي
مراكز ارزيابي شایستگی مدیران
روش هاي مراكز ارزيابي شایستگی مدیران
فرآيند انتخاب مدیران شایسته
چارچوب نظری
رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی ها
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی 
مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

تاريخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جديد، عصر فرا صنعتي ،عصر اطلاعات ،عصر فرا ملي و ارتباطات نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر اتوماسيون و كاربرد رباتها در توليد در كنار سيستمهاي نوين مديريتي مي باشد. تنها در طول 15 سال اخير  افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا به طور عمده نتيجه بهبود در سيستمهاي مديريتي سازمانها و سياستهاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي صحيح در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است

 

 

 

 بيگمان رشد اقتصادي جوامع در گرو نرخ رشد بهره وري آنان است. مطا لعات تجربي در كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان داده  كه اهميت بهره وري در نتيجه توسعه سيستمهاي نرم افزار مديريتي بيش از مشاركت و افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد بوده است. پايين بودن سطح بهره وري که از ويژيگيهاي غالب كشور هاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است.

 

 

 

دقيقا به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن پيشرفتهايي در زمينه بهره وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار تو ليد ملي بيشتر دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره وري رابطه¬اي مستقيم وجود دارد.

 

 

طي دو دهه اخير ضرورت ايجاد وگسترش بخش بهره وري و مديريت فراگير و جامع بهره وري در سازمانها از اهميت به سزايي برخوردار شده است. مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه صحيح به ارتقا انگيزه نيروی انساني، بهبود مهارتهاي آنان با بازآموزي و  آموزش و پرورش براي آنها، ايجاد زمينه مساعد براي بروز خلاقيت و استعدادها در سازمان، افزايش ميزان تحقيق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود كيفيت محصول در جهت برقراري نظامي براي اندازه گيري، ارزيابي، برنامه ريزي و بهبود بهره وري فراگير در سازمان است كه مدير مي تواند مشكلات و مسائل را تشخيص دهد و مسائل پيچيده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل كند.


برچسب‌ها: