دانلود مقاله اثر باد بر روی ساختمان های بلنددانلود مقاله اثر باد بر روی ساختمان های بلند

  • نوع فایل : PDF
  • شامل 2 مقاله متفاوت :
  • ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكل
  • ارزيابي ميزان دقت مدلهاي ارائه شده براي نيروهاي آيروديناميكي وارده بر ساختمان در آئين نامه هاي طراحي ساختمان
  • تعداد صفحات : 8 و 50
  • قیمت : 3900 تومان

خلاصه :

در اين تحقيق ابتدا به مرور ساختار مهمترين طوفانها، خسارات ناشي از آنها و تاريخچه خسارات وارده به ساختمانها پرداخته ايم. سپس با در نظر گرفتن لايه مرزي جريان باد در نزديک سطح زمين به بررسي پروفيل هاي باد پرداخته شده و در ادامه به بررسي رفتار سازه هاي مختلف تحت تاثير جريان باد و اندر کنش آنها پرداخته و رفتار ساختمانهاي بلند در برابر نيروهاي باد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. معادلات حاکم و شرايط مرزي مسئله، مدلهاي توربولانس و مدل ديواره مورد استفاده در مدلسازي ارائه شده اند…

برآورد دقيق بارهاي طراحي از ملزومات و زيربناي اساسي در طرح هر ساز هاي به شمار مي رود. در حالت كلي ساختما نهاي بلند در مقابل نيروهاي وارده از باد داراي سه نوع حركت، حركت در امتداد وزش باد، عمود بر امتداد وزش باد و حركت پيچشي كه بطور همزمان رخ مي دهد، مي باشند، ليكن با توجه به ماهيت متغير و غيرثابت باد تحليل ساختمانها در مقابل بار باد را مشكل ميسازد. در اين مطالعه، ابتدا ساختمان بصورت تنها و بدون همسايگي با ساير ساختمانها تحت تاثير با سرعتهاي مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پاسخ هاي بدست آمده با روش هاي ارائه شده توسط محققين ديگر، مقايسه خواهد شد. استخراج طيف نيروي عرضي بي بعد براي ساختمان مستطيلي بلند با درنظرگرفتن اثر همجواري ساختمان مجاور و همچنين مقايسه پاسخ طولي حاصل از آزمايشات با رابطه تجربي داونپورت از جمله اهداف اين مطالعه مي باشند.

ساخت بناهاي بلند مرتبه از ابتداي شكل گيري تمدن هاي بشري تاكنون توجه انسان را به خود معطوف داشته است ساختمان هاي بلند ابتدا با هدف دفاع شروع شد و سپس جنبه هاي نمادي و كاربردي پيدا كرد. برآورد دقيق بارهاي طراحي از ملزومات و زيربناي اساسي در طرح هر سازه اي به شمار مي رود. در حالت كلي ساختمان هاي بلند در مقابل نيروهاي وارده از باد داراي سه نوع حركت كه بطور همزمان رخ مي دهد، مي باشند كه عبارتند از: حركت در امتداد وزش باد، حركت در جهت عمود بر امتداد وزش باد و حركت پيچشي. حركت در امتداد باد از نوسانات فشار در وجوه روبه باد و پشت به باد حاصل مي گردد كه حداقل در دامنه فركانس هاي پائين عموماً تابع نوسانات جريان نزديك شونده مي باشد

  • پارامترهاي باد و مروري بر علم هواشناسي وميكروهواشناسي
  • آئروديناميك اجسام هوابند
  • طبيعت ديناميكي اندركنش باد و سازه
  • مواد و روش ها

دانلود مقاله اثر باد بر روی ساختمان های بلند


برچسب‌ها:, , , , , , , ,