دانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیهدانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیه

  • عنوان مقاله : تشویق و تنبیه
  • نوع فایل : word (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : ۲۰
  • قیمت : ۴۰۰۰ تومان

قسمتی از مقاله :

هرچند از مقوله‏ هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏ گفتگو می شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏ آمیز»، یکى از شیوه‏ هاى نیک‏ در معاشرت و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد.

اغلب یا همه افراد، به لحاظ برخوردارى از غریزه «حب نفس‏»،دوست دارند که مورد توجه و عنایت قرار بگیرند. توجه به این نیاز، درحدى که به افراط کشیده نشود و آثار سوء نداشته باشد، عاملى درجهت تغییر رفتار یا ایجاد «انگیزه عمل‏» در انسان هاست.
وقتى کسى را مورد تشویق قرار می دهیم و به خاطر داشتن صفتى‏ یا انجام کارى می ستاییم، در واقع حس «خود دوستى‏» او را ارضاء کرده‏ ایم. این هم، جاذبه و محبت می آفریند، هم، نیت و انگیزه پدید می آورد یا تقویت می کند.
همچنان که از لفظ تشویق نیز بر می آید، به معناى «بر سر شوق‏ آوردن‏»و «راغب‏ ساختن‏» در ماهیت تشویق نهفته است. این کار، نیازمند شناخت‏ ما از روحیات و خصلتهاى روانى اشخاص به معناى عام، و از ویژگیهاى روحى فرد مورد تشویق به طور خاص است. در تشویق، باید از لفظ، شیوه و برخوردى استفاده کرد که در درون شخص، شوق و نیت و علاقه ایجاد کند و این محرک درونى، او را به تلاش بیرونى وادار کند، نه اینکه صرفا یک «تحریک بیرونى‏» باشد.

بعضى خصلت «تشویق دیگران‏» را ندارند و به دلیل خودخواهى،غرور، حسد یا هر عامل دیگر، هرگز زبان به ستایش و تمجید ازخوبی هاى دیگران نمی گشایند و گفتن یک کلمه تشویق‏ آمیز، برایشان‏ بسیار سنگین است، هرچند خودشان پیوسته دوستدار آنند که موردتشویق دیگران قرار بگیرند.
برخى هم به گونه اى تربیت‏ شده‏ اند که براحتى زبان به تعریف از دیگران و خوبی هایشان می گشایند و نه تنها تشویق خوبان برایشان‏ سنگین نیست، بلکه از این کار، لذت هم مى‏برند و… چقدر تفاوت‏ میان این دو گونه افراد است…

دانلود مقاله در مورد تشویق و تنبیه


افزودن دیدگاه