دانلود مقاله نقش زنان در کار و آثار آندانلود مقاله در مورد نقش زنان در کار و آثار آن

اشتغال زنان از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده است؛ زيرا كار زنان، چه در خانه و چه خارج از آن، در توسعه و رفاه خانواده و جامعه نقش بسزايي داشته است . اشتغال در مفهوم جديد، فعاليت اقتصادي زن در خارج از خانه است، كه محصول صنعتي شدن جوامع مي باشد.

  • عنوان مقاله : نقش زنان در کار و آثار آن
  • نوع فایل : word (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 20
  • قیمت : 9500 تومان

چكيده
مراد از اشتغال خروج از منزل، پرداختن به كار معين، در اوقات مشخص، با حقوق و مزاياي معين است و اصول و ارزش هاي اخلاقي، بايد ها و نبايد هاي اخلاقي است كه راهنماي عمل بانوان شاغل، در موارد تزاحم مي باشد. با نگاهي كوتاه به مباحث كار و اشتغال و بيان آثار و پيامدهاي آن، به بيان برخي از عمده ترين اصول و ارزش هاي اخلاقي حاكم بر اشتغال بانوان می پردازیم . آنچه از اين تحقيق به دست آمده اين است كه اشتغال بانوان با رعايت اصول و ارزش هاي اخلاقي نه تنها مورد تأييد اسلام است ، بلكه در مواردي ضرورت پيدا مي كند. اين اصول اخلاقي عبارت اند از 1) رعايت عفت و تقوا ؛ 2) رعايت حقوق همسر؛ 3) رعايت حقوق فرزندان.

مقدمه
اشتغال زنان از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده است؛ زيرا كار زنان، چه در خانه و چه خارج از آن، در توسعه و رفاه خانواده و جامعه نقش بسزايي داشته است . اشتغال در مفهوم جديد، فعاليت اقتصادي زن در خارج از خانه است، كه محصول صنعتي شدن جوامع مي باشد.
سير اشتغال زنان در غرب پس از انقلاب صنعتي با به وجود آمدن كارخان ه ها آغاز شد . زنان چون نيروي كار ارزان تري بودند با سياست هاي كارخانه داران به كار دعوت شدند. در ايران هم از زمان قبل از انقلاب به دلايل حكومتي و تحت عنوان دادن حقوق زنان ، آنه ا به كار دعوت شدن د، اما سنت هاي ريش ه دار اجتماعي و ديني، زنان را به حفظ اركان خانواده دعوت مي كرد، جمع اين دو آسان نبود، به ويژه اينكه يكي جاي ديگري را تنگ مي كرد و حضور ديگري را برنمي تابيد.
بسياري عقيده داشتند اشتغال زنان با اخلاق جامعه تنافي دارد: ازاين رو ، خواهان خانه نشين شدن زنان بودند تا مشكلات حاصل از آن برطرف گردد . در اين ميان ، مكاتب مختلف خصوصاً فمنيست ها كه داعية گرفتن حق زنان را داشتند، به بحث شاغل شدن زنان و استقلال مالي آنان دامن زدند، اما چون با ديدي افراطي اشتغال زنان را مطرح كردند، نتوانستند مشكلات ناشي از آن را حل كنند و اصول و هنجارهايي براي مسئلة اشتغال زنان تعريف كنند . با توجه به ويژگي هاي خاص زنان و مسئوليت هاي متعددي كه در خانه به عهده دارند، اشتغال زنان نياز به اصول و قواعد خاص دارد . بنابراين ، گشودن بابي جديد براي ارائه نظا م مند اين گونه مباحث ضروري به نظر مي رسد. از آنجا كه زن عضوي از خانواده است و خانواده با ساير سازمان ها تفاوتي بنيادين دارد، هرگز نمي توان آن را از ديدگاه حقوقي صرف نگريست و با ابزار حقوق، افر ادش را موظف به انجام وظايف نمود؛ لذا قواعد اخلاقي در چنين محيطي كارسازتر از قواعد حقوقي است…

اشتغال زنان چه آثار و پيامدهايي به دنبال دارد؟

چه اصول اخلاقي اي بايد بر اشتغال زنان حاكم باشد؟

دانلود مقاله نقش زنان در کار و آثار آن


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,