دانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیستدانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیست

  • عنوان پایان نامه : نانوکاتالیست
  • نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات : 120
  • قیمت : 12000 تومان
جهت خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

قسمتی از متن :

كاتالیست، كاتالیست ماده ای می باشد كه فعل و انفعالات شیمیایی را سرعت می بخشد بدون اینكه خودش در فعل و انفعال معرف شود…

كاتالیست سرعت رسیدن به حالت تعادل را در یك واكنش سرعت می بخشد ولی قادر نیست شرایط تعادل را تغییر دهد. ضمناً با اضافه نمودن كاتالیست واكنش در دمای كمتری نسبت به واكنش بدون كاتالیست انجام می شود. كاتالیست منفی ماده ای است كه سرعت پیشبرد یك واكنش را كاهش می دهد و مانند كاتالیس های مثبت مورد مطالعه قرار نگرفته اند ولی با وجود این در واكنش های كاتالیستی دارای اهمیت خاص می باشد. هر ساله صنایع شیمیایی و نفت با استفاده از فرایندهای كاتالیس میلیون ها تن دارند از جموله برای كودهای شیمیایی، لاستیك و غیره. جامع ترین تعریف برای كاتالیزور بصورت زیر می باشد: عمل كاتالیزور بیدار كردن میل تركیبی خفته در واكنش دهنده ها می باشد.

1-2-انواع كاتالیزور:

كاتالیزورها را  می توان به 3 دسته بزرگ تقسیم كرد:

1.       كاتالیست های هموژن

2.       كاتالیست های هتروژن

3.       آنزیم ها (بیوكاتالیست ها)

1-2-1-كاتالیست هموژن: هنگامیكه كاتالیست ها با واكنش دهنده ها در یك فاز باشند هموژن  نامیده می شوند.

این كاتالیست ها معمولاً بصورت مایع یا گاز می باشند بعنوان مثال در واكنش تهیه اتر از اتانول، اسید فسفریك یا اسید سولفوریك بكار گرفته می شود كه با محیط واكنش دهنده ایجاد فاز نمی كند.

1-2-2-كاتالیست های هتروژن یا ناهمگن: هنگامیكه واكنش دهنده ها با كاتالیزور حداقل ایجاد دو فاز نمایند كاتالیزور را ناهمگن نامند. اكثر این كاتالیزور جامد بوده و واكنش روش فصل مشترك كاتالیزرورهای هموژن ارجحیت دارند زیرا در كاتالیزورهای هتروژن می توانند از سیستم Cointinus استفاده كرد. ولی برای جدا كردن كاتالیزورهای هموژن هزینة زیادی صرف می شود.

در كاتالیزورهای ناهمگن گزینش پذیری بیشتری وجود دارد و در جایی كه بتوان از كاتالیزور هتروژن استفاده كرد از كاربرد كاتالیس هموژن اجتناب می شود…

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل 1-كاتالیست و علم سطح  1

1-1-كاتالیست  2

1-2-انواع كاتالیزور    3

1-2-1-كاتالیست هموژن        3

1-2-2-كاتالیست های هتروژن یا ناهمگن       3

1-2-3-كاتالیست های زیستی یا آنزیمها          3

1-3-كاتالیست های هتروژن (ناهمگن) 4

1-3-1-كاتالیزورهای توده ای   5

1-3-2-كاتالیزورهای پایه ای   5

1-4-فعالیت و گزینش  5

1-5-مراحل فعل و انفعال كاتالیستی     6

1-6-كاتالیزور ایده آل  7

1-7-سرعت ویژه كاتالیست     7

1-8-گزینش پذیری     8

1-9-پایداری    9

1-10-خصوصیات فیزیكی كاتالیست    10

1-11-خصوصیات مكانیكی كاتالیست  11

1-12-تهیه كاتالیست    12

1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتالیست  13

1-14-پایه كاتالیست    13

1-15-روشهای ساخت كاتالیزورها      14

1-15-1-روش رسوب گیری   15

1-15-2-روش Copercipitation     15

1-15-3-روش Raney          16

1-16-كاتالیزورهائی كه غیر فعال می شوند    16

1-17-مكانیسم غیرفعال شدن كاتالیزور 17

1-17-1-واكنش های فساد       17

1-17-2-نفوذ حفره ای 19

1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتالیزور   20

1-17-4-دیگر عوامل موثر در فساد    21

1-18-جذب سطحی     22

1-19-سینیك جذب سطحی      24

1-20-جذب سطحی بر روی یك سطح عریان   27

فصل دوم: نانوكاتالیست 36

مقدمه   37

2-1-كاتالیست ناهمگن 38

2-2-واكنشهای ناهمگن كجا اهمیت پیدا می كنند؟       40

2-3-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی      41

2-4-كاتالیست سه گانه 41

2-5-فراوری نیمه هادیها و نانوتكنولوژی        42

2-6-دیگر زمینه های كاربرد دانش سطح        43

بخش اول:       44

2-7-ساختار سطح       44

2-8-ساختار ایده آل صاف       44

2-9-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن  47

2-10-سطوح مقابل     48

2-11-سطوح جفت فلزی        49

2-12-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی 49

2-13-بازسازی سطوح تمیز    50

2-14-جزیره ها         50

2-15-وضعیت الكترونی توده  51

2-16-فلزات نیم رساناها و نارساناها    52

بخش دوم        57

2-17-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده        57

2-18-تكنیكها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی       57

2-19-اسكن گیری یا نمایش میكروسكوپی حاصل از كاوش و ایجاد سوراخ     59

2-20-نیروی اتمی میكروسكوپی        65

2-21-نمایش و اسكن میكروسكوپی حفاری یا سوراخ   65

2-22-مود یا روش تماس یا اتصال      67

2-23-روش نیروی اصطكاك   67

2-24-روش غیر تماسی         68

2-24-1-نمایش میكروسكوپی در نزدیكی سطح 68

2-24-2-پراكندگی الكترون یا انرژی پایین و كم         69

2-24-3-طیف سنجی الكترونیك         70

2-25-ادسرپشن لانگ مویریان 70

2-26-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)        74

2-27-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم كنش های جانبی         75

2-28-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی      79

2-29-ایزوترم لانگ مویر      79

2-30-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما 80

2-31-بررسی و تجزیه و تحلیل كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما        82

2-32-بررسی كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما          84

خلاصه ای از مطالب مهم       87

بخش سوم       87

2-33-واكنش های سطح پیچیده (كاتالیزكردن و كندن)  87

2-34-اندازه گیری و سنجش سینتیك سطح و مكانیزم های واكنش        88

2-35-فرآیند هابر-بوش          91

2-36-از سنتیك های میكروسكوپی تا كاتالیز كردن      96

فصل سوم: كاربرد نانوكاتالیست در صنعت      98

3-1-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوكاتالیست  99

3-2-نانوكاتالیست و اینده سوختهای فسیلی       100

3-3-پیشرفت های نانوكاتالیست دارای این قابلیت هاست         101

3-4-برخی از كاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو 102

3-5-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با كاتالیزورهای نانوساختاری   104

3-5-1-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون  105

3-5-2-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد         105

3-6-كاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با كمك كاتایست های اكسیدی لرزان 107

3-7-كاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی    108

3-8-افزایش فعالیت نانوكاتالیست ها توسط آب 109

3-9-كاتالیست های زیست محیطی      110

3-10-كاربرد نانوكاتالیست ها در هیدروكراكینگ فرآیندهای پالایش نفت        111

3-10-1-مقدمه 111

3-10-2-هیدروكراكینگ        112

3-10-3-كاربردهای فناوری نانو در هیدروكراكینگ    113

3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت     114

3-11-1-مقدمه 114

3-11-2-پلیمریزاسیون 115

3-11-3-ایزومریزاسیون        116

3-11-4-كاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون   116

3-11-5-ایزومریزاسیون        116

3-12-طرح های كاتالیستی در حال بررسی     117

3-12-1-بررسی ساخت پوشش های كاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند     117

3-12-2-بررسی ساخت كمپلكس متالوسنی بیس زیركو تیم دی كلرید برای پلیمر        118

3-12-3-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی كاتالیست های دو عملگر       118

3-13-استفاده از تكنولوژی نانوكاتالیست برای تهدید كشورهای خاورمیانه       119

3-14-قابلیت های پیش بینی شده نانوكاتالیزورها         119

3-15-تحلیل    121

منابع و مأخذ    123

دانلود پروژه شیمی در مورد نانوکاتالیست

برچسب‌ها:, , , , ,