مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعاتمقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات

فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۶۰

مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات

حسابداری ضایعات

ضایعات، بخشی از امکاناتی است که در جریان عملیات شرکت به هدر رفته است.

واحدهای معیوب

به واحدهایی اطلاق می شود که گرچه با استاندارد تولید محصول مطابقت ندارند اما مانند ضایعات از عملیات تولید کنار گذاشته نمی شوند، بلکه با کار مجدد بر روی واحدهای معیوب می‌توان حداقل استاندارد لازم را تأمین و آنها را قابل فروش نمود.

۱_واحدهای معیوب عادی

واحدهای معیوبی می باشند که در شرایط عادی و مطلوب تولید به وجود می‌آیند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی به قیمت تمام شده واحدهای سالم تولید شده اضافه می‌گردد.

۲_واحدهای معیوب غیر عادی

واحدهای معیوبی می‌باشند که انتظار نمی رود در شرایط مطلوب تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می‌شود

کلمات کلیدی:

ضایعات

برنامه اقتصادی

حسابداری صنعتی

ضایعات عادی و ضایعات غیرعادی

در سیستم هزینه یابی مرحله‌ای، واحدهای ضایع شده کلیه هزینه های تولید را تا قسمت بازرسی محصول جذب می‌کنند. درجه تکمیل واحدهای ضایع شده بستگی به محل بازرسی دارد. در محاسبات مربوط به معادل آحاد تکمیل شده، ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی با توجه به درجه تکمیل آنها در نظر گرفته می‌شوند. به طور کلی، قیمت تمام شده ضایعات عادی به واحدهایی تسهیم می‌گردد که از قسمت بازرسی عبور کرده باشند. به طور مثال، اگر بازرسی در پایان عملیات دایره تولیدی صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی فقط به واحدهایی تکمیل شده اضافه می‌گردد.در صورتی که موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره از قسمت بازرسی عبور کرده باشد (بازرسی ممکن است در پایان عملیات یک دایره تولیدی صورت نگیرد)، قیمت تمام شده ضایعات عادی بین کل واحدهای تکمیل شده و موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می‌گردد.

فهرست مطالب

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۶۸

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۶۸

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۶۹

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۶۹

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۰

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۰

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۱

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۱

گروه کشاورزی

گروه صنایع و معادن

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۲

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۲

تحلیل برنامه اول توسعه

نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی

 در برنامه اول

نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت ۷۶ میلیارد برنامه اول

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۳

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۳

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۴

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۴

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۵

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۵

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۶

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۶

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۷

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۷

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۸

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۸

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل برنامه اقتصادی دوم

نمودار روند تحولات سهم بخش های مختلف اقتصادی در برنامه دوم

نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی

در برنامه دوم توسعه

نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت ۷۹ میلیارد برنامه دوم

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۷۹

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۹

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۸۰

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۰

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۸۱

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۱

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۸۲

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۲

گروه کشاورزی

گروه نفت

گروه صنایع و معادن

گروه خدمات

تحلیل اقتصادی سال ۱۳۸۳

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۳

تحلیل برنامه اقتصادی سوم

نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی

در برنامه سوم

نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی در برنامه سوم

نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت ۷۶ میلیارد برنامه اول

نمودار مقایسه سهم گروه های اقتصادی در سه برنامه توسعه

نمودار مقایسه میانگین نرخ رشد و سهم بخش های مختلف اقتصادی

 از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳

نمودار مقایسه نرخ رشد سه برنامه توسعه در گروه های اقتصادی

مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات

مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات


برچسب‌ها:, , ,

افزودن دیدگاه