مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینتمقاله کارشناسی ارشد حسابداری بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت

فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۱۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۱۶

مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت

چکیده:

یکی از روشهای بودجه ریزی برای تقویت ، ( ABB ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت صحت پیش بینی های مالی و افزایش درک مالی مدیریت است. این سیستم ضمن در نظر گرفتن محصولات و خدمات، فعالیتهای مرتبط با آنها را شناسایی کرده و پسرا ABB از آن، منابع لازم برای این فعالیتها را تخمین م یزند. به زبان ساده، سیستم دانست. برای پیش بینی منابع لازم و تخصیص هزین ههای مربوطه، مسیر ABB در سیستم را طی می کنیم . این گونه ساده سازی در عمل کارساز نبوده ABC از پایین به بالای و عموماً از دقت برآورد می کاهد . علّت این نارسایی را بایستی در تفاوتهای اساسی جستجو کرد . حداقل  چهار عامل برای این نارسایی ABC و ABB بین سیستمهای برشمرده می شود؛

در این مقاله ضمن طرح عوامل چهارگانه فوق، به بررسی تفاوتهای موجود درخواهیم پرداخت. سپس یکی از رویکردهای نوین در ABC و ABB سیستمهای بودجه ریزی برمبنای فعالیت، تحت عنوان “برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای که توسط کنسرسیوم شرکتهای پیشرفته بین المللی طراحی ” ( ABPB ) فعالیت شده  را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ساز و کار این رویکرد به وسیله مدلی با عنوان “مدل حلقه بسته ” تشریح خواهد گشت.

واژگان کلیدی:

تعادل مالی و تعادل عملیاتی

هزینه یابی برمبنای  فعالیت ( ABC )

بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABB )

برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABPB )

مقدمه 

امروزه بسیاری از مدیران تمایل دارند که فرآیند بودجه بندی را از خروجی ها آغاز نمایند. در بودجه بندی سنتی، بودجه بصورت بسیار تفصیلی تهیه می گردید که این امر موجبات دقت و صحت را فراهم می نمود، لیکن اکثر مفروضات این سیستم سئوال برانگیز بودند.بسیاری از موارد تکراری در سیاستهای داخلی و ساختارهای سازمانی، ممکن است این طریقه بودجه ریزی را به یک طرح اید ه آل غیر واقعی مبدل نماید.

یکی از ضعفهای اساسی رویکرد سنتی، عدم تناسب سطح فعالیت و بودجه اختصاص داده شده به هر واحد بو د.رویکرد نوینی که امروزه جایگزین شیوه های قدیمی بودجه بندی گردیده، رویکرد بودجه بندی برمبنای فعالیت می باشد.دراین رویکرد، منابع به تناسب حجم فعالیت به واحدهای سازمانی اختصاص می یابد.

این رویکرد برخلاف بودجه بندی سنتی که تناسب بین تخصیص منابع و حجم فعالیت را رعایت نمی نمود، منابع سازمان را برمبنای فعالیت به هر واحد اختصاص می دهد .

فهرست مطالب

چکیده:۳

واژگان کلیدی:۳

مقدمه۳

تاریخچه۴

مفاهیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB4

معرفی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB5

فرایند کلی تنظیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB6

ویژگی های بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB6

تمرکز بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB7

اهداف بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB8

ارتباط بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB   و هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ABC9

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی۹

ABPB به عنوان رویکردی نوین در بودجه بندی برمبنای فعالیت۱۱

حلقه عملیاتی مدل   ABPB12

حلقه مالی  مدل   ABPB13

نتیجه گیری۱۵

منابع :۱۶

مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت

مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت


برچسب‌ها:, , , , , ,

افزودن دیدگاه