سایت

دریافت فایل

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالیپرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر ازمون سازگاری بل

ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر «پرسشنامه سازگاری اجتماعی» می‌باشد. این پرسشنامه، یکی از ابعاد “پرسشنامه سازگاری بل” می‌باشد. پرسشنامه اخیر، درسال 1961 به‌وسیله    بل    تدوین گردید.
بل  درزمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان ودانشجویان است  و دیگری برای بزرگسالان به معنای اعم.  بل  در زمینه سازگاری، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که دراین رابطه، کارهای تحقیقاتی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را ارائه نموده است. پرسشنامه سازگاری بل،  پنج سطح جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را  در بر می‌گیرد،

این پنج سطح عبارتند از:
الف: سازگاری در خانه:   نمرات سطح بالای افراد دراین سطح، نشانگر عدم سازگاری مطلوب بامحیط خانه است ونمرات پایین، از سازگاری درخانه حکایت دارد.
ب: سازگاری تندرستی   : نمرات بالا دراین سطح، از سازگاری  نامطلوب  سلامتی، سخن می گویند و نمرات پایین، معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج: سازگاری اجتماعی  : نمرات بالا نشانگر دوری وکناره گیری از تماسهای اجتماعی وتسلیم دربرابر آن معرفی می‌شوند و افرادی که نمره کم به دست می‌آورند، درتماسهای اجتماعی، حالت پرخاشگری دارند.
د: سازگاری عاطفی  :  افراد با نمره بالا، از نظر عاطفی، بی ثباتی نشان می‌دهند  و اشخاص با نمره کم، از ثبات عاطفی برخوردار هستند.
ه: سازگاری شغلی  :  افرادی که موفق به دریافت نمرات کم می‌شوند، از مشاغل خود رضایت دارند  و آنهایی که نمرات بالا به دست آورده‌اند، از مشاغل خود ناراضی هستند. این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاور یا افرادی که مسائل شخصی خود را در مقولات مندرج در آزمون مطرح می‌کنند، موفقیت آمیز بوده است و درهر دو جنس زن ومرد کاربرد دارد (آقا محمدیان شعرباف، 1375).

روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری بل

پایایی هر یک از قسمتهای پرسشنامه اصلی بل وکل نمرات آن در جدول شماره 3-1 گزارش شده اند. این ضرایب به وسیله روش همبستگی موارد فرد- زوج  و استفاده از فرمول اسپیرمن- بروان  تعیین شده اند. آزمودنی های این هنجاریابی در پرسشنامه اصلی 84 نفر از زنان و مردان بین سنین 23 تا 28 ساله بوده اند.

جدول1-3- میزان پایایی پرسشنامه
نوع سازگاری    پایایی    نوع سازگاری    پایایی
در خانه    0.91    عاطفی    0.91
تندرستی    0.81    شغلی    0.85
اجتماعی    0.88    مجموع نمرات    0.94

 

 

اعتبار پرسشنامه سازگاری بل از دوطریق به دست آمده است. اول اینکه سوالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه در محدوده ای انتخاب شده اند که انتخاب آنها، بین پنجاه درصد بالایی و  پایینی توزیع نمرات مشهود باشد. لذا در این پرسشنامه، تنها به مواردی اشاره شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملاً متفاوت را نشان می دهد.  دوم اینکه پرسشنامه درنتیجه تلاشهای متخصصین مشاوره،  مبنی بر انتخاب گروه هایی از افراد به دست آمده است که درمحدوده ی بسیار خوب  تا بسیار ضعیف سازگاری،  قرار داشته اند  و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند.(همان منبع)

 

8-3.  اعتبار پرسشنامه    تحقیق حاضر
در پژوهش حاضر، برای سنجش سازگاری اجتماعی، از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مخصوص دانش آموزان استفاده شده است.  این بعد دارای 32سوال میباشد و به طور اختصاصی،  به سنجش سازگاری اجتماعی می پردازد. به منظور اطمینان از اعتبار و پایایی این بعد از پرسشنامه،  مطالعه ای روی گروه کوچکی از افراد نمونه ی این تحقیق، انجام شده است که در ذیل به توضیح آن پرداخته می شود.
پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون-آزمون مجدد   (باز آزمایی) محاسبه شده است.  بدین صورت که نمونه ای با حجم 20  نفر از نمونه آماری تحقیق حاضر،  به صورت خوشه ای (دانش آموزان یکی از مدارس منطقه موردمطالعه) انتخاب شدند و آزمون روی آنها اجرا شد. باگذشت سه هفته از اجرای آزمون، مجدداً این آزمون به آنها ارائه شد. ضریب پایایی آزمون که با محاسبه همبستگی نمره آزمودنیها در دوبار اجرای آزمون به دست آمده است،  برابر با 77/0=r  می باشد که در سطح 01/0 معنی دار است (01/0p< ).

 

روش و شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل

نرم این پرسشنامه برای تعیین میزان سازگاری افراد ( نمره گذاری پرسشنامه ، براساس ناسازگاری است) بدین صورت است  :
نمرات 6-3 برای مردان و  8- 5  برای زنان روی پرسشنامه ، سطح بالایی از سازگاری اجتماعی را نشان میدهد.  نمرات 15-7  برای مردان و 19-9  برای زنان بیانگر سطح سازگاری اجتماعی متوسط است ونمرات 20-16 برای مردان و 24-20 برای زنان، سطح ناسازگاری اجتماعی بالایی را نشان میدهد و این افراد تمایل به گوشه گیری از جمع و انزوا دارند.


برچسب‌ها:, , ,