گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌هاگزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ها

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ها

مقدمه :

قندها یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در بدن هستند و اولین منبع بدن برای تولید انرژی در بدن است. کربو هیدرات ها ترکیبات آلدهیدی یا کتونی هستند که دارای چند گروه هیدروکسیل نیز می باشند. ATP یک ترکیب مشتق شده از قندها است که به فرم فسفریله درآمده است. مهمترین قندی که در بدن مورد استفاده قرار می گیرد گلوکز است که به شکل آلفا دی گلوکز شناخته می شود.

قند ها به صورت مونو ساکارید ، دی ساکارید و پلی ساکارید در بدن دیده می شوند که واحد ساختاری همه آنها مونوساکارید می باشد. ازقند ها در واکنش های زیادی استفاده می شود مثلا در تولید مواد احیا کننده یا ساخت قند ۵ کربنه که در ساختار DANو RNA شرکت میکنند.

آزمایش مولیش

یک تست عمومی برای تشخیص وجود کربوهیدرات ها در یک محلول می باشد.اسید سولفوریک غلیظ باعث هیدرولیز اتصالات گلیکوزیدی(پیوند بین قندها) و تبدیل الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها به مونوساکارید می شوند.مونوساکاریدها نیز در حضور اسید سولفوریک غلیظ، آب از دست داده و به فورفورال و یا مشتقات آن تبدیل می شوند که در حضور آلفا نفتل(الکل بزنی) کمپلکس بنفش ایجاد میکند.

وسایل و مواد مورد نیاز:

  • محلول قندی
  • لوله آمایش
  • مخلول آلفانفتول
  • اسیدسولفوریک غلیظ

روش کار:

۲ml محلول قند ۰٫۲% را در یک لوله آزمایش بریزید(تمام قندها به این تست پاسخ مثبت میدهند)

۳ قطره محلول آلفا نفتل به آن اضافه کرده و مخلوط کنید.

۲ تا ۳ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را به آرامی و از جدار لوله به آن اضافه کنید

نتیجه:

تشکیل حلقه ی بنفش نشان دهنده ی حضور قند در محلول است.


افزودن دیدگاه