سایت

دریافت فایل

متفرقه

دانلود سوالات متعادل سازی چهره زنانه آزمون...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته متعادل سازی چهره زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (متعادل ساز چهره زنانه) تعداد آزمون: 35 دوره تعداد مجموع سوالات: 1400 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار ب...


متفرقه

دانلود سوالات کاربر مواد شیمیایی در آرایش ...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه) تعداد آزمون: 10 دوره تعداد مجموع سوالات: 400 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد ...


متفرقه

دانلود سوالات آرایشگر موی زنانه آزمون ادوا...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر موی زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (آرایشگر موی زنانه) تعداد آزمون: 32 دوره تعداد مجموع سوالات: 1300 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآور...


متفرقه

دانلود سوالات بنای سفت کار آزمون ادواری فن...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته بنای سفت کار درجه 1 و درجه 2 رشته: رشته صنعت ساختمان (بنای سفت کار) تعداد آزمون: 6 دوره تعداد مجموع سوالات: 360 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار ب...


متفرقه

دانلود سوالات پیرایشگر موی زنانه آزمون ادو...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته پیرایشگر موی زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (پیرایشگر موی زنانه) تعداد آزمون: 61 دوره تعداد مجموع سوالات: 2430 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآوری...


متفرقه

دانلود سوالات پیرایشگر ابرو و صورت زنانه آ...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته پیرایشگر ابرو و صورت زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (پیرایشگر ابرو و صورت زنانه) تعداد آزمون: 49 دوره تعداد مجموع سوالات: 1960 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن ه...


متفرقه

دانلود سوالات آرایش و پیرایش زنانه آزمون ا...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت آرایش و پیرایش زنانه رشته: مراقبت و زیبایی (آرایش و پیرایش زنانه) تعداد آزمون: 30 دوره تعداد مجموع سوالات: 1167 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآور...


متفرقه

دانلود سوالات آرایشگر ناخن آزمون ادواری فن...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته آرایشگر ناخن رشته: مراقبت و زیبایی (آرایشگر ناخن) تعداد آزمون: 21 دوره تعداد مجموع سوالات: 725 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میهن همکار به صورت یکجا گرآ...


متفرقه

دانلود سوالات کلاه گیس باف با موی طبیعی آز...

26 May 2014     متفرقه

نام محصول: سوالات سنجش مهارت رشته کلاه گیس باف با موی طبیعی رشته: مراقبت و زیبایی (کلاه گیس باف با موی طبیعی) تعداد آزمون: 10 دوره تعداد مجموع سوالات: 400 سوال بسته پیش رو شامل نمونه سوالات آزمون ادواری سنجش مهارت فنی و حرفه ای میباشد که توسط گروه میه...